ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Tuesday, February 4, 2014

TANCET (MBA) Exam Syllabus

ஆசிரியர்களே, மாணவர்களே உங்கள் கல்லூரியிலும் இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் எடுக்க தயாராக இருக்கிறோம்.


TANCET (MBA) Exam Syllabus


The syllabus for TANCET MBA exam was
The question paper will have 4 sections:
 1. Verbal Ability
  • Synonyms
  • Antonyms
  • One Word Substitutions
  • Idioms & Phrases
  • Proverbs
  • Phrasal Verbs
  • Reading Comprehension
  • Cloze Test
  • Basic Grammar
 2. Quantitative Aptitude
  • Algebra
  • Arithmetic
  • Geometry
  • Trigonometry
  • Permutation & Combination
  • Statistics & Probability
 3. Data Interpretation
  • Bar Graph
  • Line Graph
  • Pie Chart
  • Histogram
  • Problem Based & Percentage
  • Problem Based on Equivalence
 4. Logical Reasoning
  • Syllogism
  • Blood Relation Analogy
  • Coding Decoding
  • Direction Sitting Arrangement
  • Series
  • Water & Mirror Images
  • Punchlines
  • Computer Based Problems                                                                                                                                                                                                               

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER