ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Friday, August 30, 2013

Latest Railway Job NotificationsLatest Railway Job Notifications

முயன்றால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை !

என்ன படிக்க வேண்டும் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை மிகவும் தெளிவாக தமிழில் புரியும் படி பாடங்கள் நடத்தபடுகிறது.
மாணவர்கள் உடனே இலவச வகுப்பில் கலந்து கொள்ளுங்கள் .

Railway Jobs
Post DateRecruitment BoardPost NameQualificationAdvt NoLast DateMore Information
31/08/2013MMRDAPlanner, Dy Transport Planner, Dy Accountant – 13 PostsDegree (Civil/Architecture/Planning) & PG(Urban/Transport Planning), B.Com.15 daysGet Details..
31/08/2013RRC, South Central RailwayHelper II, Asst points man, Track man – 2801 Posts10th Class/ITI.30/09/2013Get Details..
30/08/2013North Eastern RailwayStaff Nurse, Health Inspector, Pharmacist, Radiographer – 18 Posts10+2 with Diploma (Radiography/Pharmacy) B.Sc with Diploma (Sanitary Inspector), B.Sc (Nursing).30/09/2013 – Walk inGet Details..


Read more: Latest railway jobs recruitment notifications | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/railway-jobs/#ixzz2dZYZgYXu
Post DateRecruitment BoardPost NameQualificationAdvt NoLast DateMore Information
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayRecruitment Against Scouts & Guides Quota – 02 Posts10th Class, ITI.03/09/2013Get Details..
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayRecruitment Under Sports Quota – 31 Posts10th Class, ITI.17/09/2013Get Details..
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayGroup D Posts – 1442 Posts10th Class, ITI.24/09/2013Get Details..
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayRecruitment Under Ex-Serviceman Quota – 273 PostsArmy Class-I Certificate.03/09/2013Get Details..
27/08/2013Railtel Corporation of India LtdField Supervisors – 40 PostsDiploma/BE/B.Tech/MCA.13/09/2013Get Details
27/08/2013RRC, Central RailwayRecruitment Under Sports Quota – 52 PostsMatric, Degree.23/09/2013Get Details..
27/08/2013South Eastern RailwayRecruitment Under Sports Quota (Talent Scouting) – 09 PostsMatric, Degree.04/09/2013Get Details
27/08/2013South Central RailwayRecruitment Against Sports Quota – 61 Posts8th Class, 10th Class, Degree.23/09/2013Get Details
24/08/2013RRC, Central RailwayTrackman, Safaiwala, Helper, APM – 3840 Posts10th Class/ITI03/201323/09/2013Get Details
24/08/2013Central Railway, Solapur DivisionTrade Apprentices – 74 Posts10th Class with ITI.20/09/2013Get Details
24/08/2013Central Railway, Pune DivisionTrade Apprentices – 31 Posts10th Class with ITI.30/08/2013Get Details
23/08/2013Chittaranjan Locomotive WorksRecruitment Under Cultural Quota – 02 PostsMatric, Degree/Diploma(Vocal Music).28/09/2013Get Details
20/08/2013North Central RailwayConstables(Band) – 18 PostsMatric, Ex-Serviceman Holding Certificate01/201330 daysGet Details
17/08/2013Rail Coach FactoryRecruitment Under Scouts & Guides Quota – 03 PostsMatric, ITI.09/09/2013Get Details
14/08/2013Kochi Metro Rail LimitedManagers, Executives – 09 PostsDegree/Diploma(Engg).10/09/2013Get Details
05/08/2013RRC, West Central RailwayRecruitment Under Ex-Serviceman Quota – 590 PostsArmy Class-I Certificate.02/09/2013Get Details
02/08/2013RRC, Central RailwayRecruitment Against Ex-Servicemen Quota – 905 PostsArmy Class-I Certificate.26/08/2013Get Details
02/08/2013North Western RailwayRecruitment Under Sports Quota – 54 Posts10th Class, ITI, Degree.26/08/2013Get Details
02/08/2013Western RailwayRecruitment Under Sports Quota – 59 Posts10th Class.26/08/2013Get Details
31/07/2013RRC, South Eastern RailwayRecruitment Under Ex-Serviceman Quota – 785 PostsArmy Class-I Certificate.26/08/2013Get Details
27/07/2013RRC, AllahabadGroup D – 2715 Posts10th Class/ITI01/201302/09/2013Get Details


Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2dTP46c00

Tuesday, August 27, 2013

Central RailwayTrackman, Safaiwala, Helper, APM – 3840 Posts10th Class / ITI

24/08/2013RRC, Central RailwayTrackman, Safaiwala, Helper, APM – 3840 Posts10th Class/ITI03/201323/09/2013   
       
                   CLICK ME..............Get Details.

என்ன படிக்க வேண்டும் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை மிகவும் தெளிவாக தமிழில் புரியும் படி பாடங்கள் நடத்தபடுகிறது.
மாணவர்கள் உடனே இலவச வகுப்பில் கலந்து கொள்ளுங்கள் .

Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2d6Q6adQu

Canara Bank-Manager, Sr Manager – 550 Posts Degree, PG, Diploma(Relevant Disciplines)

Canara Bank-Manager, Sr Manager – 550 Posts Degree, PG, Diploma(Relevant Disciplines)  


                                   CLICK THE LINK

Recruitment Cell, Human Resources Wing
Head office, 112, J C Road, Bangalore – 560 002
e-mail: horecruitment@canarabank.com  www.canarabank.com
CB / RP / 3 /2013
RECRUITMENT OF MANAGER IN MMGS-II & SENIOR MANAGER-CREDIT IN MMGS-III
Canara Bank , a leading Public Sector Bank with Head Office in Bangalore and pan India presence with over 3770 branches, invitesON-LINE APPLICATIONS , for 
- Recruitment of Managers in Middle Management Grade Scale-II - Generalist [No. of Posts-450]

- Recruitment of Senior Mangers-Credit in Middle Management Grade Scale-III – Specialist [No. of Posts-100]

Eligible candidates, are requested to apply ON-LINE through Bank’s website www.canarabank.com and should submit copy of registered online application printout with supporting documents, so as to reach at the specified address before the last date stipulated. No other means / mode of Application will be accepted.
Please read this advertisement carefully and ensure your eligibility before paying fees / submitting on-line application.
Important Dates
Event
Date
Payment of Application Fee / Intimation Charges
From 26.08.2013 to 05.09.2013 [both days inclusive]
Opening Date for on-line registration in Website
26.08.2013
Closing Date for on-line registration in Website
05.09.2013
Last date of receipt of registered applications by post
12.09.2013 (incl. far-flung areas)
1. DETAILS OF POSTS & RESERVATIONS:

Post Code
Post
Scale
Age as on01.07.13 (incl)[Years] Min-Max
No. of Posts for
SC
ST
OBC
UR
Total
Of which PWD
VC
HI
OC
1
Manager
MMGS-II
25 – 35*
67
37
121
225
450
4
4
5
2
Senior Manager-Credit
MMGS-III
27 – 40*
15
9
26
50
100
1
1
1
* for relaxation in upper age limit, refer Point No. 6
Note:
(a) Candidate can apply for only one post. If any candidate applies for both the posts, his application for Post Code-1 only will be processed.
(b) The number of posts and the reservations provided are provisional and may vary according to actual requirement of the Bank, subject to availability of suitable candidates.
(c) 3% of the total posts @ 1% each for VC, HI & OC candidates are reserved for the Persons with Disabilities. It is clarified that it may not be possible to employ Persons with Disabilities in all Offices / Branches of the Bank and they will have to work in the posts identified by the Bank as suitable for them.
(d) As the reservations for PWD candidates are on horizontal basis, the selected candidates will be placed in the appropriate category to which the candidate belongs.
(e) The above reservation is inclusive of shortfall / backlog reservation.
(f) The selected candidates will be posted any where in India, depending on the requirement of the Bank.
Abbreviations :
MMGS-II – Middle Management Grade Scale-II; MMGS-III – Middle Management Grade Scale-III; SC-Scheduled Caste; ST-Scheduled Tribe; OBC - Other Backward Class; UR – Un Reserved; PWD – Persons With Disabilities; HI-Hearing Impaired; OC-Orthopaedically Challenged; VC-Visually Challenged; GD – Group Discussion; PI – Personal Interview.
2. ELIGIBILITY CRITERIA & OTHER DETAILS:
All the eligibility criteria (Qualification, Age, Experience etc.) for these posts shall be computed as on 01.07.2013 (inclusive).
Post Code-1: Manager [MMGS-II] (Generalist) :
a) Qualification:
Graduation / Post Graduation in any discipline from a recognized University preferably with CAIIB / Diploma in Risk Management / Treasury Management / International Banking.
Candidates should possess computer literacy.
b) Experience:
Minimum 3 years experience as on 01.07.2013 as an Officer in any Scheduled Commercial Bank, having worked in Branch Operation / Credit / Treasury / Forex / Accounts / Retail and Insurance Products.
c) Job Profile:
General Banking, Credit, Retail Banking, House Keeping, Supervisory functions etc. and any other work assigned by the Bank from time to time.
Post Code-2: Senior Manager - Credit [MMGS-III] (Specialist) :
a) Qualification:
A Degree in any discipline from a recognized University or any equivalent qualification recognized as such by Central Government. Preference will be given to the candidates with CAIIB / CA / MBA / PGDBM / PGDBA.
Candidates should possess computer literacy.
b) Experience:
Five years experience as on 01.07.2013 in Project Appraisal, Syndication or Credit department in Scheduled Commercial Banks and presently working in Middle Management Grade Scale-II.
c) Job Profile:
Project Appraisal, Sourcing of Syndication assignment, Liasoning with the client & Bankers, Financial & Balance Sheet Analysis and Marketing of debt as a part of Syndication including branch management and any other work assigned by the Bank from time to time.
NOTE (Applicable for both the posts):
All the educational qualifications mentioned should be from a recognized University / Institution and the result should have been declared on or before the date reckoned for computing eligibility, stipulated for each post.
COMPUTER LITERACY :
Operating & working knowledge in computer systems shall be an essential qualification for the post.
HINDI KNOWLEDGE :
The candidates shall acquire working knowledge of Hindi, if not possessed already, before completion of probationary period.
3. Salary & Emoluments :
Scale
Salary & Emoluments
MMGS-II
Rs.19400 -700/1 – 20100 – 800/10 - 28100
MMGS-III
Rs.25700 -800/5 – 29700 – 900/2 - 31500
Dearness Allowance, HRA, CCA, Medical Aid, Reimbursement of Hospitalization expenses, Leave Fare Concession etc. and Perquisites like Conveyance, Quarters, Furniture etc., depending on the place of posting shall be available as per rules.
4. DEFINITIONS:
Reservations for Persons with Disabilities:
Reservation is available for Persons with Disabilities under Section-33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act 1995:
• Visually Challenged [VC]:
(i) Blindness
refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions namely (a) Total absence of sight or (b) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 {snellen} in the better eye with correcting lenses; or (c) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.
(ii) Low Vision
means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device.
• Hearing Impairment [HI]
means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.
• Orthopaedically Challenged [OC]
– All the cases of OC persons are covered under the category of Locomotor Disability or Cerebral Palsy.
Locomotor Disability
means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any forms of cerebral palsy.
Cerebral Palsy
means a group of non-progressive conditions of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development.
Only such persons would be eligible for reservation in services / posts who suffer from not less than 40% of relevant disability.
5. NATIONALITY / CITIZENSHIP:
A candidate must be either i] a citizen of India or ii] a subject of Nepal or iii] a subject of Bhutan or iv] a Tibetan refugee who came over to India before 01.01.1962 with the intention of permanently settling in India or v] a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia & Vietnam with the intention of permanently settling in India provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) or (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A Candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Group Discussion/interview conducted by the Bank, but on final selection the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate issued by the Government of India, is produced.
6. RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT:
(i) Scheduled Caste / Scheduled Tribe candidates - by 5 years;
(ii) Other Backward Classes candidates - by 3 years;
(iii) Persons with Disabilities - by 10 years;
(iv) All persons who are ordinarily domiciled in Kashmir Division of J&K State during 01.01.80 to 31.12.89 - by 5 years;
(v) Persons (Children / Family members of those) affected by 1984 riots – by 5 years.
(vi) Ex-servicemen, Commissioned Officers including those ECOs / SSCOs who have rendered at least 5 years Military service and have been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to Military service or on invalidment –By 3 years in addition to the period of service in Defence forces subject to a maximum of 50 years (in case the selection Is only through interview).
NOTE:
a] The relaxation in upper age limit to SC/ST/OBC candidates is allowed on cumulative basis with only one of the remaining categories for which age relaxation is permitted as mentioned above in Point No. 6 (iii) to 6 (vi)
b] Persons eligible for age relaxation under 6 (iv) above must produce the domicile certificate at the time of interview from the District Jurisdiction where he / she had ordinarily resided or any other authority designated in this regard by the Government of Jammu & Kashmir to the effect that the candidate had ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of J&K during the period from 01.01.80 to 31.12.89.
c] Persons eligible for age relaxation under 6 (v) above must produce a certificate from the District Magistrate to the effect that they are eligible for relief in terms of the Rehabilitation Package for 1984 Riot Affected Persons sanctioned by the Government and communicated vide Ministry of Finance, Dept. of Financial Services communication No.F.No.9/21/2006-IR dated 27.07.2007.
d] An Ex-servicemen who has once joined in a Govt. job on the civil side after availing the benefits given to him as an Ex-servicemen for his re-employment, his Ex-servicemen status for the purpose of re-employment in Government ceases.
e] There is no reservation for Ex-servicemen in Officer Cadre Posts.
7. APPLICATION FEE & INTIMATION CHARGES (NON REFUNDABLE):
Category
Amount of Fees / Intimation Charges [Non-Refundable]
SC/ST/PWD
Rs.100/- [Intimation Charges only]
All Others
Rs. 500/-
PROCEDURE FOR MAKING PAYMENT OF APPLICATION FEE / INTIMATION CHARGES :
Kindly ensure the eligibility for the post, before paying the application fees / intimation charges as the same is not refundable.
The application fee / intimation charges can be paid by;
1] Directly remitting the amount in any of the Canara Bank Branches OR
2] Paying the amount by NEFT from any other Bank.
The procedure for payment of fee is mentioned below;
1] Directly remitting the amount in any of the Canara Bank Branches:
(i) Take print-out of the Payment Challan from website [Click here to download Payment Challan]
(ii)Fill the particulars viz, Name, Date of Birth, Contact Phone No., Category, Post Applied for, Amount deposited, Depositing Branch Name & City.
(iii) Submit the Fee Payment Challan & amount in any Canara Bank Branch.
(iv)Collect the candidate's copy of Fee Payment Challan from the Branch. Please verify that challan is properly signed & the details ofTransaction Sequence No., Branch Name & DP Code Number, Deposit Date are noted in the challan by the Branch Authorities.
(v) Log on to bank website www.canarabank.com for applying on-line.
2] Paying the amount by NEFT from any other Bank [If the candidate opts for payment through other Banks]:
(i) Fill the NEFT challan as required by the bank with Beneficiary details as under;
- Name of the Account: Canara Bank Recruitment Project – 3/2013
- Account Number : 8693201000004
- Payee Bank : Canara Bank, Town Hall WC Branch, Bangalore
- IFSC Code : CNRB0008693
- Narration : Candidates should mention their Name
(ii)Make payment
(iii) Collect NEFT Payment Receipt. Please check that receipt is properly signed & the details of NEFT UTR No., IFSC Code of the Sending Branch, Name of the Sending Bank, City, Deposit Date, Amount etc are noted in the challan by the Branch Authorities. Candidates have to write Name, Date of Birth, Category, Post Applied for, Registration No. on the back of the NEFT Receipt.
(iv)Log on to bank website www.canarabank.com for applying on-line.
After on-line registration, candidates are requested to write their Registration Number & Post Name on the back of the Payment Challan / NEFT Receipt.
The application fee / intimation charges should be paid between 26.08.2013 and 05.09.2013 (both dates inclusive)
Even if the last date of registration changes due to technical reasons, the valid dates for payment of application fee / intimation charges will not be changed.
Payment of fee by Demand Draft / Cheque / Money Orders / Postal Orders etc will not be accepted and such applications will be summarily rejected.
8. SELECTION PROCEDURE:
The selection for these posts shall be on the basis of Shortlisting and Group Discussion and/or Interview.
Depending upon the number of vacancies, Bank reserves the right to shortlist requisite number of candidates based on the academic track record of the candidate, experience and suitability of the candidates, as decided by the Bank and only those shortlisted candidates will be called for Group Discussion and/or Interview at centres identified by the Bank .
The centre & address of the venue, time & date for Group Discussion and/or Interview will be informed to the shortlisted candidates in the call letter and candidates have to attend for the same at their own cost.
The marks allotted for Group Discussion and for Interview are 100 each. Candidates have to secure minimum marks as decided by the Bank at each level of selection process and only those candidates will be considered for preparation of final rank lists.
The candidates who have secured marks as mentioned below each in GD, interview & also final marks, will be considered for preparation of final rank lists. However, the selection for the post will be based on their position in respective category rank list for that post;
Category
Marks out of 100
Unreserved
55 or more
SC/ST/OBC/PWD
50 or more
The final rank lists shall be prepared on the basis of marks secured in Group Discussion + Interview, with the following weightage;
Group Discussion
Interview
Total
40%
60%
100%
The final selection for these posts shall be on the basis of rank lists drawn as above.
General (applicable for both the posts):
The shortlisting and call for interview will be on the basis of the details provided by the candidates in the on-line application. If at any stage of the selection process, the details provided in the on-line applications are found to be false or, if the candidate fails to submit the required documents to prove his/her eligibility at the time of interview, his/her candidature will be summarily rejected and the candidate will not be allowed for GD / interview.
The details of shortlisted candidates for Group Discussion and/or Interview will be hosted in our website. Request for change of Centre will not be entertained. However, the Bank reserves its right to change/add/cancel the date, time, centre, venue of the Group Discussion and / or Interview and to call the candidates for the Group Discussion and / or Interview at any other Centre or hold supplementary selection process for particular date / session / venue / centre / set of candidates at its discretion, under unforeseen circumstances, if any. Change of interview schedule, if any, will be announced in our website / by email.
Mere eligibility / admission to the GD / Interview or, pass in GD / Interview does not imply that the Bank is satisfied beyond doubt about the candidates’ eligibility and shall not vest any right on a candidate for selection. The Bank would be free to reject the candidature of any candidate at any stage of the recruitment process, if he / she is found to be ineligible and / or furnished incorrect or false information / certificates / documents or has suppressed any material facts; and the fees paid by the ineligible candidates shall be forfeited. If appointed, such a candidate may be summarily removed from the services of the Bank.
The Bank reserves the right to change the selection procedure / hold supplementary selection process, including conduct of On-line/Written Test, if necessary. The change, if any, shall be intimated to the candidates through our website / email in advance.
9. IDENTITY VERIFICATION:
While appearing for the GD and Interview, the candidate should produce original and a copy of the photo identity such as PAN Card / Passport / Driving Licence / Voters Card / Photo embossed Credit Card / Aadhaar Card for verification. If the identity of the candidate is in doubt, the candidate will not be allowed for GD and Interview.
10. PROBATION & BOND:
Scale
Probation Period
Bond
Amount
Minimum Service Period
MMGS-II & III
1 Year
Rs.1 Lakh
3 Years
The selected candidates will be on probation for a period of one year (12 months of active service) from the date of joining, as per the rules of the Bank.
11. HOW TO APPLY:
Candidates are requested to read the contents of the advertisement and ensure their eligibility before applying.
The eligible candidates are required to apply ON-LINE through bank’s website www.canarabank.com. The link for registration of application will be open on our website on the dates indicated at the top of this advertisement. The guidelines for filling on-line application are as follows;
• All applicants should have a valid personal e-mail ID. This e-mail ID should be kept functional till completion of this recruitment project. All the communication will be sent to the candidates on this e-mail ID only.
• Candidate should keep ready scanned copies of Passport size Photo & Signature for uploading. (Please see and follow the instructions for scanning and uploading in our website).
• Candidates should have remitted the requisite fee in any branch of Canara Bank OR Candidates should have remitted the requisite fee through NEFT and should have details of payment made.
• Please note that without valid payment details, on-line registration of application will be summarily rejected. For details of payment, check Point No.7.
• Candidates are required to visit the Bank’s website www.canarabank.com --> Careers--> Recruitment Know More and click on the link “Recruitment Project – 3/ 2013” and apply for the concerned post. Alternatively, candidates can click the link “Recruitment” scrolling in the “Announcement” column & click on appropriate project link.
• Candidates should fill all the details in the on-line application.
• The name of the candidate and his / her father / husband & other details etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the certificates / mark sheets. Any change / alteration found may disqualify the candidature.
• After filling the details as above, upload the Photo and Signature in on-line application.
• After ensuring correctness of the details fed in the application, submit the application.
• Candidates can modify their on-line application and are requested to make use of this facility to correct the details in online application, if any. This modification facility shall be available immediately after on-line registrations and up to 05.09.2013. Modification will be allowed only for 3 times. After the above date, no modification will be permitted. Candidates should take utmost care to furnish the correct details while filling in on-line application.
• Submission of incorrect / false information in the online application will render the candidature invalid.
• Once the on-line application is submitted, if it is successful, system will generate a Registration Number and Password. Kindly note the Registration Number & Password and retain it safely for future use.
• After completion of on-line registration, take 2 copies of system generated print-out of Registered On-line Application.
One copy has to be sent to the address mentioned below. Retain another copy of the final on-line application print out along with Registration Number & Password safely for your records.
• The details submitted in the on-line application viz., name, date of birth, category etc. will be final and cannot be changed at a later date.
SENDING OF APPLICATION & DOCUMENTS:
Candidates have to send the print out of application along with self attested copies of all documents / certificates as mentioned below. Print-out of application received without copies of documents to prove the credentials will be summarily rejected.
System Generated Print-out of the Registered Application, duly complete in all respects should be sent by ORDINARY POST only in a cover superscribed “Print-out of the Application for the post of ________________ Post Code _____ in Canara Bank”
The application should be sent to the address printed on the registered System Generated Print-out of the Registered Application.
ENSURE TO ENCLOSE THE FOLLOWING BEFORE SENDING THE APPLICATION BY POST:
(i) Print-out of On-line application submitted to the Bank (Photo & Signature should be clearly visible)
(ii) Payment Challan / NEFT Receipt
(iii) Proof of Date of Birth along with proof of certificate for applicable age relaxation, if any
(iv) Certificates and Marklists of SSC / SSLC / X std, 10+2 / PUC / Intermediate, Graduation, Post Graduation & other qualifications etc
(v) Caste Certificate in case of SC/ST/OBC category candidates & Disability Certificate in case of PWD candidates
(vi) Experience Certificates clearly containing the name, organization, date of joining, date of relieving (if already relieved), departments / nature of work handled along with the designation.
(vii) Any other relevant documents in support of candidature.
When called for GD and/or Interview, candidates have to bring the originals of the above documents along with self attested copies of the documents, for verification. Candidates will not be allowed to take up GD and/or Interview without production of original & copies of the documents as above.
Address for Sending System Generated Print-out of the Registered Application along with photo copies of documents :
Canara Bank Recruitment Cell (Project – 3 / 2013)
Post Box No. - 6648
BANGLAORE – 560 002
Applications should reach at the above mentioned address on or before 12.09.2013 (including far-flung areas). Applications which are received late will not be considered and fees will be forfeited.
On-line registered applications, where print-out of registered application is not received at the specified address, will be treated as invalid and the fees paid will be forfeited.
12. CALL LETTERS:
The candidates who have been shortlisted [as mentioned in Point No. 8] will only be called for the Group Discussion and/or Interview and their details and schedule for Group Discussion and/or Interview will be made available in Bank’s website www.canarabank.com. All the communications viz, call letters for Group Discussion / interview etc., will be made available in our website and sent only to the registered e-mail given by the candidate. Request for sending to different e-mail ID subsequently will not be entertained. Alternatively the call letter for Group Discussion and/or Interview can be downloaded from the Bank’s website.
Bank will not take responsibility for late receipt / non-receipt of call letter / any communication e-mailed due to technical reasons or whatsoever to the candidate. Hence candidates are requested to keep track of their application status by visiting Bank’s website as well as checking of their registered e-mail account from time to time during the recruitment process.
13. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT:
Candidates should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or suppress any material information while registering the application and submitting the certified copies / testimonials.
At the time of Group Discussion/interview/during selection process, if a candidate is or has been found guilty of using unfair means or impersonating or procuring impersonation by any person at any stage of selection process; or misbehaving in the GD / interview hall or taking away any documents from the venue; or resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection; or obtaining support of his/her candidature by any means, such a candidate may in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, shall be liable
(a) to be disqualified from the GD / interview / selection process for which he / she is a candidate
(b) to be debarred, either permanently or for a specified period from any examination or selection held by the Bank.
14. GENERAL INSTRUCTIONS:
a) Candidates have to register on-line through Bank’s website only. No other means of applications shall be entertained. The registered on-line application printout along with self attested copies of supporting documents to prove the eligibility should reach us on or before the stipulated last date at the address sepecified.
b) Calling / admission to the Group Discussion / interview is purely provisional without verification of age / qualification / category etc. of the candidates. Mere receipt of call letter for Group Discussion / interview does not imply that the Bank is satisfied about the candidate’s eligibility. Candidates should ensure their eligibility before applying / attending the Group Discussion / interview. Bank reserves right to reject ineligible candidate’s applications at any stage and the fee paid by ineligible candidates shall be forfeited.
c) The Application once made will not be allowed to be withdrawn and the fee once paid will not be refunded on any account nor would this fee be held in reserve for future examination / selection.
d) Applications which are incomplete in any respect will be rejected and the fee will be forfeited.
e) Candidates will have to appear for the Group Discussion and/or interview at their own expenses.
However, Outstation SC/ST/Persons With Disabilities category candidates called for Group Discussion and/or interview for MMGS-II & MMGS-III posts will be paid First class to & fro train fare or actual expenses incurred, whichever is less, by shortest route on production of proof of travel.
The above concession will not be admissible to SC/ST/Persons with Disabilities category candidates who are already in service in Central / State Government, Corporations, Public Undertakings / Local Government, Institutions and Panchayats etc.
f) Candidates should submit “Experience Certificate & No Objection Certificate” from their employer at the time of interview, in the absence of which their candidature will not be considered.
g) Candidates willing to serve anywhere in India only should apply for the posts advertised.
h) Decision of the Bank in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the purpose of the conduct of GD and/or interview, selection and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. Further, the Bank reserves right to stall / cancel the recruitment partially / fully at any stage during the recruitment process at its discretion, which will be final and binding on the candidate.
i) No correspondence or personal enquires shall be entertained by the Bank.
j) Bank may, at its discretion, hold re-examination / re-group discussion / re-interview wherever necessary in respect of a centre / venue / specified post or candidate/s.
k) The shortlisted candidates are required to submit self attested copies of all the documents pertaining to Age, Qualification, Experience, Caste etc at the time of GD / interview. The originals of all the documents are to be made available for cross verification along with the copies. If any candidate is found ineligible while verifying the documents, he / she shall not be allowed to take up GD / interview.
l) Candidates belonging to SC / ST / OBC / Persons with Disabilities categories should keep ready an attested copy of certificate issued by competent authority in the prescribed format as stipulated by Government of India. In case of candidates belonging to OBC category, certificate should specifically contain a clause that the candidate does not belong to creamy layer section excluded from the benefits of reservation for Other Backward Classes in Civil post & services under Government of India. OBC caste certificate should not be more than one year old as on the stipulated eligibility date. SC/ST/OBC/PWD certificates should be in prescribed format only. Originals are to be produced for verification.
THE COMPETENT AUTHORITY FOR THE ISSUE OF THE CERTIFICATE TO SC / ST / OBC / PERSONS WITH DISABILITIES IS AS UNDER :
I) For Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes: (i) District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / First Class stipendary Magistrate / City Magistrate / Sub-Divisional Magistrate (not below the rank of First Class stipendary Magistrate) / Taluk Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate (iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar (iv) Sub-divisional officer of the Area where the candidate and or his family normally resides.
II) For Persons with Disabilities: Authorised certifying authority will be the Medical Board at the District level consisting of Chief Medical Officer, Sub-Divisional Medical Officer in the District and an Orthopedic / Ophthalmic / ENT Surgeon.
III) Prescribed Formats of SC, ST, OBC, PWD certificates can be downloaded from Bank’s website www.canarabank.com . Candidates belonging to these categories are required to produce the certificates strictly in these formats only.
m) An Ex-serviceman candidate has to produce a copy of the discharge Certificate and documentary proof of rank last held (substantive as well as acting) at the time of interview.
n) Appointment of selected candidates is subject to his/her being declared medically fit as per the requirement of the Bank & receiving satisfactory report from referees / police authorities.
o) Appointment of selected candidates for the posts are subject to the Service and Conduct Rules of the Bank
p) Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated in Bangalore.
q) Canvassing in any form will be treated as disqualification.
r) The Bank / IBPS shall not be responsible for an application being rejected which is based on wrong information provided in any advertisement issued by an unauthorized person / institution.
s) In case any dispute arises on account of interpretation in versions other than English, English version will prevail.
t) No candidate is permitted to use Calculator, Cell Phone, Pager or any other instruments in the GD / Interview hall / during selection process.
Candidates in their own interest are advised to register on-line and submit their applications well in time before the last date for submission, to avoid the possibility of dis-connection / inability / failure to log on the Bank’s website on account of heavy load on internet / website jam or late-receipt / non-receipt of registered applications by post. The Bank does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reasons beyond the control of the Bank.
Date : 08.08.2013 
Place: Bangalore
GENERAL MANAGER


Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER