ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Sunday, June 30, 2013

Repco Home Finance Ltd Recruitment 2013 – 55 Clerk Vacancies:

Repco Home Finance Ltd Recruitment 2013 – 55 Clerk Vacancies: Repco Home Finance Limited (RHFL) invites applications for the recruitment of 55 Clerical Cadre Vacancies in various Branches of Tamil Nadu (35 posts) & Karnataka (20 posts). Eligible candidates may submit the application on or before 15-07-2013. More details regarding educational qualifications, age limit and application process are mentioned below…
RHFL Vacancy details:
Total No of Posts: 55
Name of the Post: Clerical Cadre
Age Limit: Candidates upper age limit is 25 years as on 01-07-2013, (maximum relaxation for 5 years with commensurate relevant experience).
Educational Qualification: Candidates must possess Graduation with 10+2+3 format from UGC recognized University and must have fluency in English besides the local language.
Selection Process: Candidates are selected based on Written Test followed by Interview.
How to Apply: Interested and eligible candidates may send their duly filled Bio data form along with 1 set of photocopy of all original testimonials and latest pay slip (if applicable) sent in a sealed cover mentioning the POST CODE on the envelope, should reach to the Executive Director, Repco Home Finance Limited, 3rd Floor, Alexander Square, NO.2, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai – 600 032 on or before 15-07-2013.
Last Date for Application Submission: 15-07-2013
For more details regarding qualification, pay scale, job profile, selections and other information click on the below link…
——————————————————————————————————
Repco Home Finance Ltd Recruitment 2013 – Graduate Trainee Posts: Repco Home Finance Limited (RHFL) invites applications for the recruitment of Graduate Trainee posts on contract basis. Eligible candidates may apply on or before 13-07-2013. More details regarding educational qualifications, age limit and application process are mentioned below…
RHFL Vacancy details:
Name of the Post: Graduate Trainee
Age Limit: Candidates upper age limit is 25 years as on 01-07-2013.
Educational Qualification: Candidates must possess Graduation preferably B.Com in 10+2+3 format from UGC recognized University and must have fluency in Tamil besides English.
How to Apply: Interested candidates may apply on or before 13-07-2013 to Mr. K. Murali, Branch Manager, Repco Home Finance Ltd-ERODE, New Door No.13, 13/1, Old Door No.53, 54, R. K. Plaza, Thiru – Vee – Ka – Road, (Near Sakthi Vinayakar Temple), Municipal Colony, Erode – 638004.
Last Date to Apply: 13-07-2013
For more details regarding qualification, pay scale, job profile, selections and other information click on the below link…
——————————————————————————————
Repco Home Finance Ltd Recruitment 2013 – Graduate Trainee Posts: Repco Home Finance Ltd invites applications for the recruitment of Graduate Trainee posts. Eligible candidates can send application in the prescribed format on or before 29-06-2013. More details regarding educational qualifications, age limit, selection and application process are mentioned below…
RHFL Vacancy details:
Name of the Post: Graduate Trainee
Age Limit: Candidates upper age limit is 25 years as on 01-07-2013.
Educational Qualification: Candidates must possess Graduation preferably B.Com in 10+2+3 format from UGC recognized University and must have fluency in Malayalam besides English.
How to Apply: Interested candidates can apply with prescribed application form so as to reach Mr. K C Shiju, Branch Manager, Repco Home Finance Limited, No.12/30-16, 2nd Floor, Lakshmi Tower, Coimbatore Road, Palakkad-678001 on or before 29-06-2013.
Last Date for Submission of Application: 29-06-2013
For more details regarding age, qualifications, pay scale, selections and other information click on the below link…


Read more: Repco Home Finance Ltd Recruitment 2013 - 55 Graduate Trainee & Clerk Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/repco-home-finance-ltd-recruitment/103939/#ixzz2XZXmn7gk

Friday, June 28, 2013

SBI Online – Rajbasha Officer Vacancies 2013:

SBI Online – Rajbasha Officer Vacancies 2013: State Bank of India (SBI) has issued notification for recruitment of 17 Raj Bhasha Officers in State Bank of India. Eligible candidates can apply online between 24-06-2013 and 13-07-2013. Other details like age limit, educational qualifications, selection process and how to apply are given below…
SBI Vacancy Details:
Total No. of Posts: 17
Name of the Post: Assistant Manager
Age Limit: Candidates minimum age limit for the post is 21 years and upper age limit should not exceed 30 years as on 01-06-2013. Candidates born on or after 02-06-1992 are not eligible to apply. Age relaxation will be applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates should possess Post Graduate Degree in Hindi with English as a subject at Degree level or Post Graduate Degree in Sanskrit with Hindi and English as subjects at Degree level. Candidates must possess the qualification and relevant full time post qualification experience as on 01-06-2013.
Selection Process: Candidates will be selected based on the performance in online written test and interview.
Application Fee: Candidates has to pay the fee of Rs.50/- for SC/ST/PWD and Rs.200/- for general and others towards application fee and intimation charges.
Payment through Offline Mode: Candidates need to pay application fee after submission of online application. This can be done by taking the print out of system generated Challan form after the submission of Online Application. Payment must be made at any branch of State Bank of India after 2nd working day after submission of online application and within three working days. Candidate will receive registration confirmation by SMS/e-mail after three working days from the date of payment of fees.
Payment through Online Mode: After submission of Online Application, candidates will be provided with an option to make payment through online or offline mode. Candidates must select the Online Payment Gateway option to make payment using Credit Card / Debit card / Internet Banking. After making payment, candidates must take print out of system generated e-receipt.
How to Apply: Eligible candidates can apply online through the website www.statebankofindia.com or www.sbi.co.in from 24-06-2013 to 13-07-2013.
Instructions for Online Application:
1. Candidates should have a valid email Id and scan the photograph and signature before applying line.
2. Candidates must log on to www.statebankofindia.com or www.sbi.co.in
3. Open the Online Application form for the ‘Recruitment’ link.
4. Fill all marked details carefully without any errors; upload scanned photograph and signature at places provided & Submit.
5. Candidates should make a note of Registration ID and Password retain it for further assistance.
6. After submission, candidates must make payment through Online or Offline mode as mentioned above.
Important Dates:
Starting Date for Online Registration: 24-06-2013
Last Date for Online Registration: 13-07-2013
Dates for making Offline Fee Payment: from 24-06-2013 to 16-07-2013
Dates for making Online Fee Payment: 24-06-2013 to 13-07-2013.
Date of Online Exam: 11-08-2013.
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process and how to apply and other, click on the following link…


Read more: SBI Online - Rajbasha Officer Vacancies 2013 | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/sbi-online/20638/#ixzz2XOzgsVIN

Thursday, June 27, 2013

எந்த ஓர் எண்ணையும் 11 ஆல் பெருக்க (To Multiply any number by 11)

எந்த ஓர் எண்ணையும் 11 ஆல் பெருக்க (To Multiply any number by 11)

எந்த ஒரு எண்ணையும் 11 ஆல் பெருக்க, "கடைசி பதம் மட்டும்" (Only the last terms) சூத்திரமூலமாக மிக எளிதாக, ஓரு வரியிலேயே விடை காணமுடியும்.
அ. முதலில் இரண்டு இலக்க எண்களை 11 ஆல் பெருக்குவது எவ்வாறு என்பதைப் பார்ப்போம்.
உதாரணம் 1: 81 x 11 = ?
=8 (8+1) 1
=891
வழிமுறை :
படி 1 :முதலில் இடப்பக்க எண்ணிலுள்ள இரண்டு இலக்கங்களை கூட்டுக. (8+1=9)
படி 2 :படி 1ல் கிடைத்த மதிப்பை இரு எண்களுக்குமிடையே எழுதுக. 8 (9) 1
உதாரணம் 2: 53 x 11 = ?
=5 (5+3) 3
=583
வழிமுறை :
படி 1 :முதலில் இடப்பக்க எண்ணிலுள்ள இரண்டு இலக்கங்களை கூட்டுக. (5+3 =8)
படி 2 :படி 1ல் கிடைத்த மதிப்பை இரு எண்களுக்குமிடையே எழுதுக. 5 (8) 3
உதாரணம் 3: 72 x 11=?
=7 (7+2) 2
= 792
வழிமுறை :
படி 1 :முதலில் இடப்பக்க எண்ணிலுள்ள இரண்டு இலக்கங்களை கூட்டுக. (7+2=9)
படி 2 :படி 1ல் கிடைத்த மதிப்பை இரு எண்களுக்குமிடையே எழுதுக. 7 (9) 2
உதாரணம் 4: 95 x 11=?
=9 (9+5) 5
= 9145 மீதம் ஒன்றை அடுத்த எண்ணுடன் கூட்டுக. (ஒற்றை இலக்கம் தாண்டி வரும் பத்திலக்க எண்ணை முந்தைய எண்ணுடன் கூட்டவும்)
=1045
வழிமுறை :
படி 1 :முதலில் இடப்பக்க எண்ணிலுள்ள இரண்டு இலக்கங்களை கூட்டுக. (9+5=14)
படி 2 :படி 1ல் கிடைத்த மதிப்பை இரு எண்களுக்குமிடையே எழுதுக. 9 (14) 5.
கவனிக்க:
விடை 9145 என்று எழுதக்கூடாது. (9+5=14) ல் நான்கை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு மீதம் ஒன்றை அடுத்த எண்ணிற்கு carry forward செய்ய வேண்டும். (ஒற்றை இலக்கம் தாண்டி வரும் பத்திலக்க எண்ணை முந்தைய எண்ணுடன் கூட்டவும்)
உதாரணம் 5: 65 x 11
= 6 (6+5) 5
= 6115 மீதம் ஒன்றை அடுத்த எண்ணுடன் கூட்டுக. (ஒற்றை இலக்கம் தாண்டி வரும் பத்திலக்க எண்ணை முந்தைய எண்ணுடன் கூட்டவும்)
=715
வழிமுறை :
படி 1 :முதலில் இடப்பக்க எண்ணிலுள்ள இரண்டு இலக்கங்களை கூட்டுக. (6+5=11)
படி 2 :படி 1ல் கிடைத்த மதிப்பை இரு எண்களுக்குமிடையே எழுதுக. 6 (11) 5.
கவனிக்க:
விடை 6115 என்று எழுதக்கூடாது. (6+5=11) ல் ஒன்றை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு மீதம் ஒன்றை அடுத்த எண்ணிற்கு carry forward செய்ய வேண்டும். (ஒற்றை இலக்கம் தாண்டி வரும் பத்திலக்க எண்ணை முந்தைய எண்ணுடன் கூட்டவும்)
ஆ. எந்த ஓர் எண்ணையும் 11 ஆல் பெருக்க.
உதாரணம் 1: 2123 x 11=?
வழிமுறை :
படி 1 :0 2123 0
எண்ணுக்கு இருபுறமும் பூஜ்ஜியத்தை இட்டு கீழே ஒரு கோடு போடவும்.
படி 2 :0 2 1 2 3 0
3
கடைசி இலக்கமான 0 வையும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 3 ஐயும் கூட்டவும் (0+3=3). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
படி 3 :0 2 1 2 3 0
5 3.
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான 3 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 2 ஐயும் கூட்டவும் (3+2=5). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
படி 4 :0 2 1 2 3 0
3 5 3
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான 2 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 1 ஐயும் கூட்டவும் (2+1=3). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
படி 5 :0 2 1 2 3 0
3 3 5 3
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான 1 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 2 ஐயும் கூட்டவும் (1+2=3). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
படி 6 : 0 2 1 2 3 0
2 3 3 5 3
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான 2 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 0 வையும் கூட்டவும் (2+0=2). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
எனவே,
2123 x 11 = 23353
உதாரணம் 2: 37451 x 11=?
வழிமுறை :
படி 1 :0 37451 0
எண்ணுக்கு இருபுறமும் பூஜ்ஜியத்தை இட்டு கீழே ஒரு கோடு போடவும்.
படி 2 :0 3 7 4 5 1 0
1
கடைசி இலக்கமான 0 வையும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 1 ஐயும் கூட்டவும் (0+1=1). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
படி 3 :0 3 7 4 5 1 0
6 1.
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான 1 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 5 ஐயும் கூட்டவும் (1+5=6). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
படி 4 :0 3 7 4 5 1 0
9 6 1
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான 5 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 4 ஐயும் கூட்டவும் (5+4=9). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
படி 5 :0 3 7 4 5 1 0
1 9 6 1
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான 4 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 7 வையும் கூட்டவும் (4+7=11). 11 ஐ அப்படியே போடாமல், 1 மட்டும் எழுதிவிட்டு மீதம் ஒன்றை அடுத்த எண்ணோடு கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது 7 உடன் கூட்டிக்கொள்ள வேன்டும். (1+7=8).
படி 6 : 0 3 7 4 5 1 0
1 1 9 6 1
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான (7+1)=8 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 3 ஐயும் கூட்டவும் (8+3=11). 11 ஐ அப்படியே போடாமல், 1 மட்டும் எழுதிவிட்டு மீதம் ஒன்றை அடுத்த எண்ணோடு கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது 3 உடன் கூட்டிக்கொள்ள வேன்டும். (1+3=4)
படி 7 : 0 3 7 4 5 1 0
4 1 1 9 6 1
இப்போதைய கடைசி இலக்கமான (3+1)=4 ஐயும் கடைசி இலக்கத்துக்கு அடுத்த இலக்கமான 0 வையும் கூட்டவும் (4+0=4). கூட்டி கிடைக்கும் விடையை கோட்டுக்கு கீழே எழுதவும்.
எனவே,
37451 x 11 = 411961

Sunday, June 23, 2013

LIC India Recruitment 2013 – Apply Online for 13148 DSE Vacancies:

LIC India Recruitment 2013 – Apply Online for 13148 DSE Vacancies: Life Insurance Corporation (LIC)India has issued notification for the recruitment of 13148 Direct Sales Executive (DSE) vacancies for various offices of the Corporation under the jurisdiction of eight different Zonal Offices. Eligible candidates can apply online from 17-06-2013 to 07-07-2013. Other details like age limit, educational qualification, selection process and how to apply are given below…
LIC India Vacancy Details:
Total No. of Posts: 13148
Number of Vacancies:
1. LIC Central Zone Vacancy Details:
Division                               No. of DSEs To Be Engaged
GeneralS.CS.TO.B.CTotal
CurrentBacklogCurrentBacklogCurrentBacklog 
Bhopal300601806060
Bilaspur6315042050125
Gwalior481600296099
Indore3810016611081
Jabalpur55170230150110
Raipur441002805087
Satna491602309097
Shahdol64220260150127
Total391112017635720786
2. LIC East Central Zone Vacancy Details:
Division                                No. of DSEs To be Engaged
GenS.CS.TO.B.CTotal
CurrentBacklogCurrentBacklogCurrentBacklog
Begusarai65-18-01-28112
Berhampur69-22-32-12135
Bhagalpur37-13--1767
Bhubaneswar46-17-31-08102
Cuttack53-18-31-10112
Hazzaribagh63-13-37-09122
Jamshedpur56-12-35-15118
Muzaffarpur56-23-01-33113
Patna-I55-18---27100
PatnaII56-19---27102
Jamshedpur38-14-30-1799
Sambalpur65-20-30-13128
ECZO Total659-207-228-2161310
3. LIC East Zone Vacancies:Click here for LIC East Central Zone Vacancy Details
Division                                   No. of DSEs To be Engaged
Gen S.CS.TO.B.CTotal
CurrentBacklogCurrentBacklogCurrentBacklog
Asansol5221-4-20-97
Bardhaman241122110-50
Bongaigaon72-4114-37128
Guwahati444-6-72081
Howrah531015341413112
Jalpaiguri241041553
Jorhat6843851224124
Kharagpur512355226112
KMDO-I34416-522384
KMDO-II40616-7-2998
KSDO3321-712890
Silchar56-933-26
4. LIC North Central Zone Vacancy Details:
UNIT                                           Vacancies
Gen S.CS.TOBCTotal
CurrentBacklogCurrentBacklogCurrentBacklog
Agra261101-14-52
Aligarh451801-23-87
Allahabad662801-35-130
Bareilly441701-22-84
Dehradun701103-7-91
Faizabad391702-28-86
Gorakhpur502301-25-99
Haldwani1980111-39
Kanpur551302-23-93
Lucknow461801-24-89
Meerut501502-30-97
Noida571801-32-108
Varanasi341401-18-67
Total601211018-292-1122
5. LIC Northern Zone Vacancy Details:
Division                           No. of DSEs To be EngagedTotal
Gen S.CS.TO.B.C
CurrentBacklogCurrentBacklogCurrentBacklog
DelhiI4713552820100
DelhiII3931301062394
DelhiII7861500334136
DelhiIII61140831421121
DelhiIII6512400037127
Chandigarh7213000037122
Chandigarh44181600523106
Jaipur-I501467111998
Ludhiana5773300229128
Jalandhar4591800128101
Jodhpur50796106997
Ajmer45614512322107
Karnal6151800334121
Udaipur52716141523118
Srinagar6710114038121
Amritsar483210042298
Shimla103143032071
Rohtak7051600435130
Jaipur-II63417414720129
Bikaner59123019030132
Total10831682685386855142257
6. LIC South Central Zone Vacancy Details: 
DivisionGenS.CS.TOBCTotal
CurrentBacklogCurrentBacklogCurrentBacklog
Bangalore194-39-19-76228
Bangalore2108-44-21-73246
Belgaum66-20-9-33128
Raichur6021608719112
Shimoga5921925232121
Kadapa12523156132150253
Udupi106-47-13-80246
Mysore4631436427103
Machilipatnam69429111165180
Visakhapatnam5596461812110
Warangal113-30-16-35194
Hyderabad34513181971
Karimnagar468827525101
Nellore63160281115115
Rajahmundry4751119230105
Dharwad5741433816105
Secunderabad5011425331106
Total11988232729160906382524
7. LIC South Zone Vacancy Details:
UNIT                          Vacancies To be Notified
GenSCSTOBCTotal
CYBacklogCYBacklogCYBacklog
Chennai-17723202055168
Chennai-214125202078275
Coimbatore29470122063
Madurai445120132287
Salem315120112070
Tirunelveli12374302369247
Trichy14314502369263
Vellore8252701546166
Ernakulam8201401039136
Kottayam 44180132077
Kozhikkode47380152589
Thiruvananthapuram6101201033107
Thrissur530110103196
8. LIC Western Zone Vacancy Details:
Name of the Division                                No. of DSEs To be Engaged
GenS.CS.TO.B.CTotal
CurrentBacklogCurrentBacklogCurrentBacklog
Ahmedabad4215019135103
Amravati64113210137128
Aurangabad4634310101692
Bhavnagar3960022627100
Gandhinagar397012218785
Goa10203018027150
Kolhapur5139012138114
Mumbai (Western Line)55014112039121
Mumbai (Central and Harbour line)5801013035107
Nadiad432301603498
Nagpur5837210431115
Nanded432301603498
Nashik5837210431115
Pune-14580110036100
Pune-27708012035125
Rajkot4108022037108
Satara6280102290111
Surat5142115624103
Thane7390110350128
Vadodara4845415328107
Total11246798622271185542250
Age Limit: Candidates age limit should be between 21 years and 35 years as on 01-06-2013. Age relaxation will be applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates should possess Bachelor’s Degree of a University established in India.
Application Fee: Candidates need to pay the application fee of Rs.100/- in form of cash under Account No. 114034 at any Branch office of Life Insurance Corporation of India. SC/ST candidates are exempted from payment of fee.
Selection Process: Candidates will be selected based on their performance in written test and interview.
How to Apply: Eligible candidates should apply online through the website http://www.licindia.in/careers.htm from 17-06-2013 to 07-07-2013. After successful submission of Online Application candidates are advised to take the print out of application form and retain the Registration Number and Password for further use.
Instructions for Online Applications:
1. Log on to www.licindia.in and select the ‘Careers’ link to open the list of ongoing recruitments at LIC.
2. Select the link Engagement of Direct Sales Executives and this will open the DSE openings at various zones.
3. Take print of complete relevant notification including the “Application Challan” and using that the payment must be made at any of LIC Branch.
4. After Payment, revisit the LIC’s website and go to the link of notifications.
5. Select the Online Application for Engagement of Direct Sales Executives link to open the online application link.
6. Fill all the mandatory details in the form carefully and click on ‘Submit’ button to complete the online application process.
7. Take print of Application Form and retain the Registration Number and Password for further use.
Important dates:
Starting Date for Online Registration: 17-06-2013
Last Date for Online Registration: 07-07-2013
Starting Date for Fee Deposit: 17-06-2013
Last Date for Fee Deposit: 06-07-2013
For more details like vacancy distribution, pay scale, reservations, other requirements, other instructions and online application, click on the link given below…

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER