ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Tuesday, February 19, 2013

EMPLOYMENT GOOD NEWS -2013

                                       EMPLOYMENT GOOD NEWS -2013

அன்புள்ள மாணவர்களே இன்றில் இருந்து படியுங்கள் .அரசு வேலை நிச்சயம் உண்டு .


Syllabus for IBPS Clerk and  professional officer


1. Reasoning-TRICKS


2. Numerical Ability-SHORTCUT MATHS


3. General English-MATERIAL


4. General Awareness with special reference to Banking Industry-TV NEWS,PAPER NEWS


5. Computer Knowledge-MATERIAL

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER