ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Sunday, January 27, 2013

NRHM Tamilnadu Recruitment 2013 – Various Vacancies:


NRHM Tamilnadu Recruitment 2013 – Various Vacancies: National Rural Health Mission (NRHM) is under e State Health Society, Tamil Nadu has issued notification for the recruitment of 20 various vacancies in Quality Assurance Cell at State Health Society, which consists Maternal Health Wing, Child Health Wing, Quality Management Wing and Mother and Child Tracking System Wing  on contract basis. Eligible candidates can send their applications on or before 28-01-2013.For more details regarding age limit, educational qualifications, selection process and how to apply are mentioned below….
NRHM Tamilnadu Vacancy Details:
Total No. of Vacancies: 20
Name of the Posts as per wings:
A. Maternal Health Wing
1. Health Officer / Medical Officer – 2 posts
2. Statistical Assistant – 1 post
3. Maternal and Child Health Officer – 1 post
B. Child Health Wing
1. Expert Advisor – 1 post
2. Health Officer / Medical Officer – 2 posts
3. Statistical Assistant – 2 posts
C. Quality Management Wing – State Level
1.  Medical Officer – 1 post
2.  Data Entry Operator – 1 post
D. Quality Management Wing – Zonal Level
1. Quality Management Consultant – 6 posts
E. Mother and Child Tracking System Wing
1. Expert Advisor – 1 post
2. Statistical Assistant – 1 post
3.   IT Coordinator – 1 post
Educational Qualification: candidates must possess MBBS /DPH/ MD (OG) / DGO/ B.Sc/ BE /B.Tch/ ME /M.Tech / MCA / M.Sc in relevant field with desired experience. Refer notification for post wise details.
Selection Process: Candidates will be selected based on their performance in Interview.
How to Apply: Candidates can send their applications along with all relevant certificates in sealed envelope super scribing as Application for Contractual placement under NRHM in Quality Assurance Cell of State Health Society, Tamil Nadu”. The sealed envelope should be reached the office of the “Mission Director, State Health Society, V Floor, DMS annexe building, DMS campus, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600006 by 3.00 pm on 28-01-2013 through registered post / Courier/ Speed post.
Last Date for Receipt of Application:  28-01-2013
For more details regarding age limit, educational qualification, how to apply, job profile and other details are available at given below link…


Read more: NRHM Tamilnadu Recruitment 2013 – Various Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/nrhm-tamilnadu/110944/#ixzz2J34m9MqE

Shamrao Vithal Bank Recruitment 2013 – CSR/ Clerical Cadre, CSO/Officer Cadre Vacancies:


Shamrao Vithal Bank Recruitment 2013 – CSR/ Clerical Cadre, CSO/Officer Cadre Vacancies: Shamrao Vithal Bank has issued a recruitment notification for the recruitment of Customer Service Representative Clerical Cadre, Customer Service Officer Cadre Vacancies. Eligible candidates can apply through online application mode on or before 12-02-2013. For more details regarding age limit, educational qualification, selection process, how to apply, and other details are mentioned below…
Shamrao Vithal Bank Vacancy Details:
Name of the Posts:
1. Customer Service Representative (CSR – Clerical Cadre)
2. Customer Service Officer (CSO – Officer Cadre)
Age Limit: Candidates age limit for CSR post is 30 years and for CSO is 32 years as on 28-02-2013.
Educational Qualification: Candidates must possess degree along with knowledge of Computer application for the post CSR (Clerical Cadre), Degree or PG from a recognized university for CSO (Officer Cadre) post.
Application Fee: Candidates pay the application fee of Rs.450/- at Shamrao Vithal Cooperative Bank Ltd in current account no 102604180000650 payable at SVC Tower, Ground Floor, J N Road, Vakola, Santacruz East, Mumbai – 400055 from 28-01-2013 to 12-02-2013.
Selection Process: The mode of selection is Written Examination and Interview.
How to Apply: The eligible candidates may apply through online application mode from the Banks website www.svcbank.com from 29-01-2013 to 12-02-2013.
Instructions for Online Applying:
1. Before online apply candidates have a valid email id and also pay the application fee
2. After that candidates login the Banks website www.svcbank.com. Click the careers link, Click on the “Recruitment for the post of CSO (Officer Grade) and CSR (Clerical Cadre)” and then click on “apply online” fill the details required in the online application form.
3. Then click on submit button, a registration number and password will appear on the screen, candidates have to note this information for future reference.
4. After submission of online application candidates have to take the print out of online application by using registration number & password and submit it at the time of interview.
Important Dates:
Opening date for Online Applying: 29-01-2013
Closing date for Online Applying: 12-02-2013
Start date for payment of Application Fee: 28-01-2013
Last date for payment of Application Fee: 12-02-2013
Date of Written Examination: 10-03-2013
Call Letter Download: 02-03-2013 to 10-03-2013
For more details regarding age, qualification, pay scale, selection process and other information click on the below given link…
Read more: Shamrao Vithal Bank Recruitment 2013 – CSR/ Clerical Cadre, CSO/Officer Cadre Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/shamrao-vithal-bank/25194/#ixzz2J32C3bTS

Friday, January 25, 2013

PDIL Recruitment 2013 – Apply Online for 72 Various Vacancies:


PDIL Recruitment 2013 – Apply Online for 72 Various Vacancies: Projects and Development India Limited (PDIL) has issued notification for the recruitment of 72 Various Vacancies for its offices at Noida, Baroda, Sindri, Kolkata, Vizag, Chennai and Mumbai. Eligible candidates can apply online on or before 13-02-2013. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
PDIL Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 72
Name of the Post: 
1. Addl. General Manager: 01 post
2. Chief Engineer: 06 posts
3. Addl. Chief Engineer: 14 posts
4. Dy. Chief Engineer: 15 posts
5. Sr. Engineer: 03 posts
6. Engineer: 18 posts
7. Jr. Designer: 06 posts
8. Sr. Draftsman: 01 posts
9. Draftsman-I, Technician-I, Lab Assistant: 08 posts
Age Limit: Candidate age must be 52 years for post 1, 47 years for post 2, 42 years for post 3, 37 years for post 4, 32 years for post 5, 30 years for post 6, 37/41 years for post 7, 32/36 years for post 8, 27/31 years for post 9 as on 31-12-2012.
Educational Qualification: Candidate must possess Graduate Engineering Degree/ PG Degree/ Diploma/ CA/ ICWA in respective discipline and desired experience. Refer to the notification for post wise educational qualification details. Computer knowledge is essential for all candidates.
Application Fee Details: Application Fee of Rs. 300/- for General  & OBC candidates and Rs. 150/- for SC/ST candidates through Online payment made through Net Banking/Debit Card/Credit Card/Bank Transfer at the time of applying online.
Selection Procedure: Candidates will be selected on the basis of performance in Interview.
How to Apply: Eligible candidates have to apply online through the website www.pdilin.com.Candidates can apply online from 23-01-2013 to 13-02-2013.
 Instructions for Online Application:
1. Candidates can log on to www.pdilin.com website.
2. Click on “Careers” and then click on “Recruitment of personnel on regular posts-2013”
3. View the full Advertisement Details and read all the instructions before applying.
4. Click on “I Accept” and then click on “Apply Online” to fill the Application Form.
5. After you fill the Application form, click on “Save” to save the data entered..
6. Click on “pay online” to pay the application fee through the online payment gateway.
7.  After paying the application fee, the Registration Slip will be generated.
8. Click on “Print” button to print the Registration Slip.
9. Take the print out of the Registration slip and retain it for any further assistance.
Important Dates:
Starting Date for Online Application: 23-01-2013 
Last Date for Online Application: 13-02-2013
For more details like vacancy distribution, pay scale, reservations, other requirements, interview details and other instructions, click on the link given below…


Read more: PDIL Recruitment 2013 – Apply Online for 72 Various Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/pdil/22106/#ixzz2ItouwPPC

HNL Recruitment 2013 – Engineer Vacancies:


HNL Recruitment 2013 – Engineer Vacancies: Hindustan Newsprint Limited (HNL) has issued notification for the recruitment of 11 posts of Asst Process Engineer and Asst Maintenance Engineer. Eligible candidates may apply through prescribed application format on or before 09-02-2013. For more details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
HNL Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 11
Names of Posts:
1. Asst Process Engineer: 01 Post
2. Asst Maintenance Engineer: 10 Posts
i. Electrical: 02 Posts
ii. Mechanical: 06 Posts
iii. Instrumentation: 02 Posts
Age Limit: Candidates’ age must be 37 years. Cutoff date for determining age limit would be 31-12-2012. Age relaxations will be extended as per Govt. rules.
Educational Qualification: Candidates must possess B.Tech/BE in Pulp and Paper Technology or Chemical Engineering  for Asst Process Engineer and BE/B.Tech in Electrical/Mechanical/Instrumentation for Asst Maintenance Engineer with 60% marks from any recognized university with 2 years experience in relevant field.
Application Fee Details: Candidates need to pay application fee of Rs. 100/- in form of IPO/Demand Draft drawn in favour of Hindustan Newsprint Ltd., payable at Ernakulam/ Mevelloor. SC/ST/PWD candidates are exempted from payment of fee.
Selection Process: Candidates will be selected on the basis of Written Test and Interview
How to Apply: Candidates can download the application form available in the notification ,fill all the details in the application form, attach photograph, attest signature should be sent in an envelope super scribed with “Application for the Post of …………..”  and send it along with copies of all relevant certificates and payment receipt, to the  HOD(HR&ES),Newsprint Nagar P.O, Kottayam – 686 616 on or before 09-02-2013.
Last Date for Receipt of Application: 09-02-2013
For more details like vacancy distribution, pay scale, reservations, other requirements, instructions and application format, click on the link given below


Read more: HNL Recruitment 2013 – Engineer Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/hindustan-newsprint/17763/#ixzz2ItoPYiXb

Ordnance Factory Medak Recruitment 2013 – Apply Online for 90 Labourer Vacancies


Ordnance Factory Medak Recruitment 2013 – Apply Online for 90 Labourer Vacancies: Ordnance Factory invites applications for recruitment of 90 Labourer Semi-Skilled grade vacancies. Candidates may apply for these posts through online on or before 15-02-2013. For more details like age limit, educational qualification, selection, how to apply and other details are given below…
Ordnance Factory Vacancies:
Total Number of Vacancies: 90 Posts
Name of the Posts:
1. Labourer Semi Skilled: 90 posts
Age Limit: Candidates age must be in between 18 to 32 years.
Educational Qualification: Candidate should possess Matriculation/ Equivalent.
Application Fee: Candidate should pay application Fee of Rs.50/- (Rupees Fifty only) to be paid through Demand Draft drawn in favor of The General Manager, Ordnance Factory, Yeddumailaram, Medak. No fee for SC/ST/PHD/Exserviceman.
Selection Process: Selection can be done on the basis of performance in written test and Trade test.
How to Apply: Candidates have to apply through online from the website www.ofmedak.gov.in from 19-01-2013 to 15-02-2013. Fill the application with necessary details, attach photograph, copies of educational qualifications, age, caste, PWD, Ex-Serviceman, DD must be sent to The General Manager, Ordnance Factory, Yeddumailaram, MEDAK DIST 502 205, ANDHRA PRADESH on or before 18-03-2013.
Instructions for online Applicants: 
 1. First candidates have to scan their photograph, image and Thumb Impression.
2. Now Log on to the Website www.ofmedak.gov.in Fill the application.
3. Make payment through any Nationalized Bank in favor or Yeddumailaram Branch at SBH.
4. Cross Check the information before submitting.
5. Now take a print copy and send it along with necessary documents to the above mentioned address.
6. Candidates should retain the Application Form Registration Number safely.
Important Dates:
Starting Date for on-line application: 19-01-2013
Closing Date for on-line application: 15-02-2013.
Last date of receipt of Application Fee through Demand Draft, application form: 18-03-2013.
For more details regarding age, qualifications, selections and other information click on the below link…


Read more: Ordnance Factory Medak Recruitment 2013 – Apply Online for 90 Labourer Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ordnance-factory-medak/88618/#ixzz2ItnaTRfv

Gun Carriage Factory Jabalpur Recruitment 2013 – 255 Various Vacancies:


Gun Carriage Factory Jabalpur Recruitment 2013 – 255 Various Vacancies: Gun Carriage Factory Jabalpur under Indian Ordinance Factories under Ministry of Defence has issued notification against recruitment of 255 Skilled Labour, Durwan and Store Keeper Vacancies. Eligible candidates may apply online on or before 31-01-2013. For more details regarding age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
Gun Carriage Factory Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 255
Names of Posts:
I. Semi Skilled Tradesmen:
1. Blacksmith: 06 Posts
2. Electrician: 18 posts
3. Examiner (Engg): 30 posts
4. Electroplater: 04 posts
5. Fitter (Genl) Mech:  48 posts
6. Fitter (Auto Electric): 02 posts
7. Fitter (Automobile): 03 posts
8. Fitter (Electronics): 02 posts
9. Machinist Grinder: 06 vacancies
10. Heart Treatment Operator: 06 posts
11. Machinist: 46 posts
12. Millwright/MMTM: 12 posts
13. Miller: 15 posts
14. Turner: 18 posts
15. Welder:  14 posts
II. Storekeeper:  05 posts
III. Durwan (only for Male): 20 posts
Age Limit: Candidates’ age must be between 18 to 32 years for semi skilled workers, 18 to 27 for store keeper post and 20 to 27 years for Durwan posts as on 31-01-2013. Age relaxations will be extended as per Govt. rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Matriculation or equivalent along with National Council of Trades for Vocational Training certificate for Semi Skilled Labor posts, 10+2 for Store Keeper posts, Matriculation for Durwan posts.
Application Fee Details: Unreserved candidates have to pay Rs. 50/- as application fee.
How to Apply: Eligible candidates have to apply online for the desired post on or before 31-01-2013 through the website www.ofbgcf.nic.in
Instructions for Online Application: 
1. Log on to www.ofbgcf.nic.in and select the Recruitment link.
2. Now candidates click on Apply Online link.
3. Select the desired post to fill the online application form.
4. Fill it with all mandatory details carefully.
5. After submission of online application take the print out of Application Form for further usage.
Important Dates:
Starting Date for Online Registration: 01-01-2013
Last Date for Online Registration: 31-01-2013
For more details like vacancy distribution, pay scale, reservations, other requirements, other instructions and online application, click on the links given below…


Read more: Gun Carriage Factory Jabalpur Recruitment 2013 – 255 Various Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/gun-carriage-factory/56155/#ixzz2Itl8z4gcஅன்புள்ள மாணவர்களே ,
உங்களுக்கு இந்த தைமாத பரிசாக ஒரு சிறப்பு செய்தி. 
பட்டம் படித்த வேலையற்ற ஊனமுற்ற ஆண் ,பெண் மற்றும் 
பட்டம் படித்து 30 வயதுக்கு மேலான பெண்கள் 
அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை 
8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
முற்றிலும் இலவசமாக அனைத்து போட்டி தேர்வுகளையும்
மாணவர்கள் வெற்றி பெற செய்யும்
வகையில் தெளிவாக பாடங்கள் எடுக்கப்படும்.
(முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் )
எண் ; 9790256064
**நீங்களும் மனது வைத்தால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு
அரசு வேலை பெற்றுதரலாம் 


CMRL Recruitment 2013 – Apply Online for 719 Various vacancies:


CMRL Recruitment 2013 – Apply Online for 719 Various vacancies: Chennai Metro Rail Limited (CMRL) has issued notification for recruitment of 719 Posts of Station Controller/ Train Operator, Jr. Engineer and Technician Vacancies. Eligible candidates may apply through online from 19-01-2013 to 16-02-2013. For more details regarding age limit, educational qualification, selection process, how to apply and other details are given below…
CMRL Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 719
Names of Posts:
1. Station Controller/ Train Operator /Jr. Engineer (Stations): 244 Posts
i. Station Controller: 60
ii. Train Operator: 87
iii. Jr. Engineer (Stations): 97
2. Jr. Engineer: 210 Posts
i. Mechanical : 45
ii. Electrical (EEE) 120
iii. Electronics (ECE) 34
iv. Civil 11
3. Technician: 265 Posts
i. Mechanical: 34
ii. Electrical: 104
iii. Electronics: 52
iv. Civil: 26
v. Plumbing: 23
vi. Blacksmith: 04
vii. Welding: 04
viii. InformationTechnology: 18
Age Limit: Candidates age should not exceed 28 years.
Educational Qualification: Candidates must possess First class in Three years Diploma or Equivalent in Mechanical, Electrical (EEE), Electronics & Communication (ECE) for Post 1 & 2, and Minimum SSLC with ITI in specific trade with 55% marks for post 3 from any recognized Institute.
Application Fee: Candidates need to pay the fee of Rs.500/-  for all & Rs.100/- for SC/ST  candidates (for processing & postage charge) in the form of Demand Draft drawn in favour of M/s Chennai Metro Rail Limited, Chennai payable at Chennai. The application number, candidate’s name, address and mobile number are to be indicated at the backside of the Demand Draft.
Selection Process: Candidates will be selected on the basis of Online Test, Psychometric Test, Proficiency in Tamil & Medical exam for post 1, Online Test, Proficiency in Tamil & Medical exam for post 2 & 3.
How to apply: Eligible candidates can apply online through the website www.chennaimetrorail.gov.in from 19-01-2013 to 16-02-2013. After submission of online application candidates should take the print of the application & all relevant documents & send it by post or courier super scribing on the top of the envelope “Name of the post applied for” to Manager (HR), Chennai  Metro Rail Limited, “Harini Towers”, No. 7, Conran Smith Road, Gopalpuram, Chennai – 600086 so as to reach on or before 20-02-3013.
Instructions for Online Application:
1. Candidates are first required to go to the CMRL website www.chennaimetrorail.gov.in
2. Click on the link “Career” and click the icon “APPLY ONLINE”.
3. Fill all the details in the online application form & Upload photo & signature in the necessary fields.
4. Click on ‘Submit’ button. After submission of application take a print out of this application form which will have Unique application number printed on it.
5. The applicant will receive CMRL ID and Password through an automated E-Mail on your  e-mail or SMS on Mobile Number.
6. On the Main page “CMRL  – Online Application”, using this CMRL ID and Password  candidates can View/Print the submitted application form.
7. After successful completion of  online application, the candidate can take print out of the submitted application and affix a self attested latest passport size color photo,duly signed and has affixed his/her Left Hand thumb impression, original DD & all relevant documents to be attached & send it to the above mentioned address.
Important Dates:
Starting Date for On-line Registration: 19-01-2013 
Last Date for On-Line Registration: 16-02-2013 at 23.59 hrs.
Last Date for Receipt of Printed Application Form: 20-02-2013
Download of Exam Admission Ticket(Start Date): 06-03-2013
Download of Exam Admission Ticket(End  Date): 15 to 30-03-2013
Date of Examination:  March/April, 2013
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process, how to apply and other details are available in the following link…


Read more: CMRL Recruitment 2013 – Apply Online for 719 Various vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/cmrl-recruitment/17390/#ixzz2Itkm8PtE

Wednesday, January 23, 2013

SBI PO Recruitment 2013 – Apply Online for 1500 Posts:


SBI PO Recruitment 2013 – Apply Online for 1500 Posts: State Bank of India – SBI has issued notification for the recruitment of 1500 Posts of Probationary Officers in SBI. Eligible candidates may apply online from 30-01-2013 to 23-02-2013. Other details like age limit, educational qualifications, selection procedure and how to apply are given below…
SBI Vacancy Details:
Total no of vacancies: 1500
Name of the Posts: Probationary Officers (PO)
Age limit: Candidate’s age should not be below 21 years and not above 30 years as on 01-01-2013. Age relaxation is applicable as per rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Graduation in any discipline from a recognized university.
Application fee: Candidates need to pay the fee of Rs 200/- for Gen/OBC candidates and Rs 50/- for SC/ST/PWD candidates in the form of cash voucher at any branch of State Bank of India in offline mode. The payment can be made by using debit card/ credit card/ Internet Banking in online mode.
Selection Process: Candidates will be selected on the basis of written examination, Group Discussion and Interview.
How to Apply: Candidates can apply through online from www.sbi.co.in website between 30-01-2013 to 23-02-2013. Before filling the online application form candidates should read the guidelines and instructions how to apply.
Instructions for Online Application:
1. Candidates can log on to the website www.sbi.co.in.
2. Before apply online, candidates should download the cash voucher from SBI website and pay the fee in online or in offline mode as mentioned above.
3. Candidates should first scan their photograph and signature before applying online.
4. Candidates should have a valid e-mail ID.
5. Candidates can click on the link ‘Apply Online’.
6. Fill all the details in the application form and the fee payment details at the appropriate places.
7. After filling all the details in online application form, click on ‘Submit’ button..
8. A registration number and password will be generated by the system, please note the registration number and password for future reference and use.
9. After successfully submission of online application, take a print out of the online application form for further assistance.
10. The original fee receipt should be submitted along with call letter at the time of written examination.
Important Dates:
Opening Date for Online Application: 30-01-2013.
Closing Date for Online Application: 23-02-2013
Payment of fee in Online: 30-01-2013 TO 23-02-2013
Payment of fee in Offline: 01-02-2013 TO 28-02-2013
Date of written examination: 28-04-2013
For more details regarding age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, application fee, selection process, no. of posts, other details are available at given below link…


Read more: SBI PO Recruitment 2013 - Apply Online for 1500 Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/sbi-po-recruitment/15408/#ixzz2IiMx3GMzஅன்புள்ள மாணவர்களே ,
உங்களுக்கு இந்த தைமாத பரிசாக ஒரு சிறப்பு செய்தி. 
பட்டம் படித்த வேலையற்ற ஊனமுற்ற ஆண் ,பெண் மற்றும் 
பட்டம் படித்து 30 வயதுக்கு மேலான பெண்கள் 
அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை 
8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
முற்றிலும் இலவசமாக அனைத்து போட்டி தேர்வுகளையும்
மாணவர்கள் வெற்றி பெற செய்யும்
வகையில் தெளிவாக பாடங்கள் எடுக்கப்படும்.
(முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் )
எண் ; 9790256064
**நீங்களும் மனது வைத்தால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு
அரசு வேலை பெற்றுதரலாம் 


FREE COACHING CLASS-ALL ENTRANCE EXAM


அன்புள்ள மாணவர்களே ,
உங்களுக்கு இந்த தைமாத பரிசாக ஒரு சிறப்பு செய்தி.
பட்டம் படித்த வேலையற்ற ஊனமுற்ற ஆண் ,பெண் மற்றும்
பட்டம் படித்து 30 வயதுக்கு மேலான  பெண்கள்
அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை
8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
முற்றிலும் இலவசமாக அனைத்து போட்டி தேர்வுகளையும்
மாணவர்கள் வெற்றி பெற செய்யும்
வகையில் தெளிவாக பாடங்கள் எடுக்கப்படும்.
(முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் )
எண் ;  9790256064
**நீங்களும் மனது வைத்தால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு
அரசு வேலை பெற்றுதரலாம் **.www.srisairamacademy.blogspot.in


free banking coaching class


அன்புள்ள மாணவர்களே ,
உங்களுக்கு இந்த தைமாத பரிசாக ஒரு சிறப்பு செய்தி. 
பட்டம் படித்த வேலையற்ற ஊனமுற்ற ஆண் ,பெண் மற்றும் 
பட்டம் படித்து 30 வயதுக்கு மேலான  பெண்கள் 
அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை 
8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை 
முற்றிலும் இலவசமாக அனைத்து போட்டி தேர்வுகளையும்
மாணவர்கள் வெற்றி பெற செய்யும்  
வகையில் தெளிவாக பாடங்கள் எடுக்கப்படும்.
(முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் )
எண் ; 9790256064
**நீங்களும் மனது வைத்தால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு 
அரசு வேலை பெற்றுதரலாம் **.
Tuesday, January 22, 2013

SBI Recruitment 2013 – 1544 PO Vacancies

                                         click me>>>>>SBI PO RECRUITMENT_ADVT.pdf


The SBI (State Bank of India), India’s top public sector bank invites applications from eligible Indian Citizens for appointment as Probationary Officers (POs) in State Bank of India. The Bank purposes to fill 1544 vacancies.SBI is the nation`s largest bank with over 2 lakh employees in about 12400+ branches.
Application Fees:
For SC/ST/PWD Candidates: Rs. 50/-
For General and Others: Rs. 200/-
Important Dates:
Online Registration of Application: 30.01.2013 TO 23.02.2013
Payment of Fees – ONLINE: 30.01.2013 TO 23.02.2013
Payment of Fees – OFFLINE: 01.02.2013 TO 28.02.2013
Date of Written Examination: 28.04.2013
Eligibility Criteria: (As on 01.01.2013):
(A) Essential Academic Qualifications:
Graduation in any discipline from a recognised University or any equivalent qualification recognised as
such by the Central Government.
(B) Age Limit:
Not below 21 years and not above 30 years as on 01.01.2013 i.e candidates must have been born not earlier than 02.01.1983 and not later than 01.01.1992 (both days inclusive)
Pay Scale:
The basic pay is Rs.16900 in the scale of Rs.14500-25700.For an officer posted in Mumbai, the monthly emoluments (including allowances & benefits) will be Rs.69000 (approx.)
Please Note:
  • Relaxation in the Upper Age Limit to Reserved category candidates as per Government extant rules.
  • Probation Period: 2 years
Selection Procedure:
 Phase-I: Written Examination (250 marks) consisting of Objective Tests and Descriptive Test.
(i) Objective Tests (200 marks): The Objective Tests with 2 hour duration will consists of 4 Sections with 50 marks each as follows:
(a) Test of English Language (Grammer, Vocabulary, Comprehension etc)
(b) Test of General Awareness, Marketing and Computers
(c) Test of Data Analysis and Interpretation
(d) Test of Reasoning (High Level)
The candidates are required to qualify in the Objective Tests by securing passing marks, in each of the tests, to be decided by the Bank on the basis of the performance of all the competing candidates taken together in each test to a minimum required level for each category.
(ii) Descriptive Test (50 marks): The Descriptive Test with 1 hour duration will be of “Test of English Language (comprehension, short précis, letter writing & essay)”. The candidates are required to qualify in the Descriptive Test by securing passing marks, to be decided by the Bank.
Note: Descriptive Test paper of only those candidates will be evaluated who have scored qualifying marks in the Objective Tests.
Phase- II: GD and PI
The aggregate marks of candidates qualifying in both the Objective Tests and Descriptive Test will be arranged in descending order in each category and the candidates in the order of merit. Approx 4500 students will be called for GD and PI.
The Final Selection will be on the basis of considering the scores of Phase I & II.
 How to Apply?
  •  Candidates have to pay the requisite fees via offline mode or online mode.
For OFFLINE MODE: The system will generate a cash voucher/ challan form pre-printed with the candidate’s details which will be required to be presented at any State Bank of India branch counter with the requisite fee. On payment of the requisite fee through computer generated challan form, registration of the online application will be completed.
Fee will be accepted from 2nd working day after registration and can be made within three working days at any branch of State Bank of India.
For ONLINE MODE: The payment can be made by using debit card/ credit card/ Internet Banking. On successful completion of the transaction, e-receipt and application form will be generated; which may be printed for record
Please Note: Link to Apply online will be activated from 30.1.2013 onwards. Our team will keep you updated.
Read from here the detailed advertisement about the recruitment drive.

FREE COACHING - ALL ENTRANCE EXAM

அன்புள்ள மாணவர்களே ,
உங்களுக்கு இந்த தைமாத பரிசாக ஒரு சிறப்பு செய்தி. 
பட்டம் படித்த வேலையற்ற ஊனமுற்ற ஆண் ,பெண் மற்றும் 
பட்டம் படித்து 30 வயதுக்கு மேலான  பெண்கள் 
அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை 
8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை 
முற்றிலும் இலவசமாக அனைத்து போட்டி தேர்வுகளையும்
மாணவர்கள் வெற்றி பெற செய்யும்  
வகையில் தெளிவாக பாடங்கள் எடுக்கப்படும்.
(முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் )
எண் ; 9790256064
**நீங்களும் மனது வைத்தால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு 
அரசு வேலை பெற்றுதரலாம் **.Dena Bank Recruitment 2013 – Apply Online for 482 Specialist Officers:


Dena Bank Recruitment 2013 – Apply Online for 482 Specialist Officers: Dena Bank invites applications for recruitment to the post of 482 Specialist Officers in Junior Management Scale I & Middle Management Grade Scale II. Eligible candidates can apply through online mode on or before 04-02-2013. For more details like age limit, educational qualifications, no of vacancies & other information are mentioned below…
Dena Bank Vacancy Details: 
Total No of Posts: 482
Name of the Post:
IBPS Based Posts:
1. Agriculture Officer-JMG Scale – I: 201 Posts
2. Personnel Officer-JMG Scale – I: 14 Posts
3. Officer (IT)-JMG Scale – I: 70 Posts
4. Officer (Legal)-JMG Scale – I: 06 Posts
5. Rajbhasha Adhikari-JMG Scale – I: 11 Posts
6. Civil Engineer – JMG Scale – I: 03 Posts
7. Electrical Engineer- JMG Scale – I: 02 Posts
Directly from Open Competition:
8. Officer ( IT – CISA) – JMG Scale – I: 08 Posts
9. Officer ( Credit/FA) – JMG Scale – I: 100 Posts
10. Officer ( Forex) – JMG Scale – I: 36 Posts
11. Officer ( MIS/Economics) – JMG Scale – I: 04 Posts
12. Architect – JMG Scale – I: 01 Post
13. Fire Officer – JMG Scale – I: 02 Posts
14. CA/ICWA – MMG Scale – II: 10 Posts
15. Security Officer – MMG Scale – II: 14 Posts
Age Limit: Candidates age should be between 20 years to 40 years for post 14 & 15, up to 35 years as on 01-01-2013 for all remaining posts. Age relaxation is applicable as per rules.
Educational Qualification: Candidates must possess B.Tech /BE/B.Sc/M.Com/MBA/M.Sc/PGDM with relevant specialization from any national Institution/ University as per the post. For post wise details refer to the notification.
IBPS Score Card (CWE) Details: Candidates should have valid IBPS score card obtained in Common Written Examination (CWE) for Specialist Officers (for Serial No 1 to 7 posts). For post wise cut-off marks on Total weighted Standard Score refer to the notification.
Application Fee: Candidates need to pay the fee Rs.100/- for Gen/OBC Candidates (Rs. 20/- for SC/ST Candidates) for Post Code 01 to 07, Rs. 400/- for Gen/OBC Candidates (Rs. 50/- for SC/ST Candidates) for Post Code 08 to 15 .Candidates can download the Challan from the website .Fee can be paid through Bank Challan at nearest Dena Bank Branches in CBS Account NO. 116211021168 with Corporate Business Branch, BKC, Mumbai – 51 in the name & style of “Dena Bank SPO Rectt – 2013” or through NEFT.
Selection Process: Candidates will be selected based on Interview only for Post Code 01 to 07 and 13 & 15 and for remaining posts selection will be done on the basis of Written Test and Interview.
How to apply: Eligible candidates can apply online through the website www.denabank.com from 21-01-2013 to 04-02-2013. No other mode of applications will be accepted.
Instructions for Online Application:
1. Log on to the website www.denabank.com .
2. Click on the “Recruitment” link. Thereafter open the recruitment Notification “Dena Bank SPO Rectt – 2013”
3. Take a Print of the entire ‘ FEES PAYMENT CHALLAN’ and pay the application fee as mentioned above.
4. Now revisit the website and click on the link ‘Apply Online’
5. Fill all the details in the online application form and the complete Challan details.
6. Click ‘Submit’ link. After successful submission, take the print out of the application and retain it for any further assistance & fee receipt which has to be submitted with the call letter at the time of interview.
Important Dates:
Starting Date for Online Application: 21-01-2013
Last Date for Online Application:  04-02-2013
Payment of Application fee: 21-01-2013 to 04-02-2013
Date of Written Examination(For Sr. No. 8 to 12 & 14 posts): 24-03-2013
Call Letter Download from: 11-03-2013.
For more details regarding age limit, education qualification, selection process and other information click on the below given link…


Read more: Dena Bank Recruitment 2013 - Apply Online for 482 Specialist Officers | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/dena-bank/15212/#ixzz2IXeKaBFK

Monday, January 21, 2013

Staff Selection Commission (SSC) has issued notification against recruitment of Group B & Group C posts by conducting Combined Graduate Level Examination 2013.

http://www.freejobalert.com/wp-content/uploads/2013/01/Notification-of-SSC-CGL-Exam-2013.pdf

 Staff Selection Commission (SSC) has issued notification against recruitment of Group B & Group C posts by conducting Combined Graduate Level Examination 2013. Eligible candidates may apply offline/online upto 13-02-2013 for Part I registration and for Part II registration upto 15-02-2013. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
SSC Vacancy Details:
Names of Posts:
I. Group B Posts:
1. Assistant
2. Assistant (Cypher)
3. Inspector:
i. Inspector (Central Excise)
ii. Inspector (Preventive Officer)
iii. Inspector (Examiner)
iv. Inspector of Posts
v. Statistical Investigator Gr.II
II. Group C Posts:
i. Inspector of Income Tax
ii. Assistant Enforcement Officer
iii. Sub Inspectors
iv. Divisional Accountant
v. Auditor
vi. Accountant/ Junior Accountant
vii. Upper Division Clerk
viii. Tax Assistant
ix. Compiler
Age Limit: Candidates age should not exceed 26 years for Statistical Investigator Gr. II post, 20 years to 27 years for Assistant/Sub Inspector in CBI post and 18 years to 27 years for all remaining posts.
Educational Qualification: Candidates must possess Bachelors Degree with Economics/Statistics/Maths for Compiler & Statistical Investigator Gr .II post and any Degree from recognized University for all other posts.
Application Fee: Candidates need to pay the application fee of Rs. 100/-.  SC/ST/PWD/Women/EXSM is exempted from payment of fee. Candidates applying through offline can pay the amount by means of “Central Recruitment Fee Stamps (CRFS)”only at Departmental Post offices and should be pasted on the application form and got cancelled at the Counter of Post Office of issue with the date stamp.  Candidates applying through online can be paid through SBI Challan or online account with SBI.
Selection Process: Candidates will be selected on the basis of two Tiers of Written test followed by Computer Proficiency Test, Skill test, Interview.
How to apply: Candidates can apply through offline /online mode. For online mode candidates can apply through the website www.ssc.nic.in and for offline mode candidates can apply in the prescribed application format by sending the filled in application along with all relevant documents and CRPF stamp on the application and send it to the concerned Regional / Sub-Regional Offices of the Commission mentioned in the notification.
Instructions for Online Application:
1. Candidates can log on to the website www.ssc.nic.in and www.ssconline2.gov.in
2. Online Application form contains two parts. Part I & Part II
3. Candidates can click on the link ‘Part I Registration’ and fill all the details in the online application form.
4. After filling all the details click on ‘I Agree’ button. A page with registration no will be generated.
5. Take the print of the system generated form or note down the registration no.
6. Click on Part-II registration and upload photo & signature as mentioned in the form and enter the payment details.
7. After submitting all the details click on submit button.
8. Candidates will receive emails after completion of Part II Registration.
9. Copy of email & Challan must be retained for any further assistance.
Important Dates:
Starting Date for Online Registration: 19-01-2013
Last Date for Online Registration of Part- I: 13-02-2013
Last Date for Online Registration of Part -II: 15-02-2013
Last Date for Receipt of Application: 15-02-2013.
Last Date for Receipt of Application for Far flung areas: 22-02-2013
Written Examination (Tier I): 14-04-2013 & 21-04-2013
Written Examination (Tier II): 20-07-2013 (Paper III) & 21-07-2013 (Paper I & II)
For more details regarding age limit, educational qualification, how to apply, job profile and other details are available at given below link…


Read more: SSC CGL 2013 – Apply online for Group B & Group C Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ssc-cgl/110772/#ixzz2ITXFufGW

Friday, January 18, 2013

OUR TOP WINNER-2013

எங்கள் ஸ்ரீ சாய்ராம் அகாடமியில் பயின்று 
IBPS CLERICAL தேர்வில் வெற்றிபெற்ற 
எங்கள் மாணவர் திரு P.ANTONY JUSTINE.MBA.(9952847623)
அவர்களுக்கு எங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் 
வணக்கத்தையும், வாழ்த்துக்களையும் 
தெரிவித்து கொள்கிறோம் .

நன்றி
N.BHARATHIRAJA
9790256064Thursday, January 17, 2013

IBPS Specialist Officers 2013 – Apply Online for 20 Public Sector Banks:


IBPS Specialist Officers 2013 – Apply Online for 20 Public Sector Banks: Institute of Banking Personnel Selection – IBPS conducts Common Written Examination (CWE) for the recruitment of Specialist Officers in various cadres like IT, Technical, Agriculture, Legal, Marketing, HR, Finance, Rajbhasha etc. With the validity of the scorecard issued for the first CWE for Specialist Officers held in March 2012 expiring in April 2013, the next Common Written Examination (CWE SPL-II) in 20 Public Sector Banks. Eligible candidates may apply through online from 10-01-2013 to 28-01-2013. The details regarding age limit, educational qualification, application fee details, how to apply and other details are given below…
Name of the Posts: 
Specialist Officer
1. I.T. Officer (Scale-I)
2. Agricultural Field Officers (Scale I)
3. Rajbhasha  Adhikari (Scale I)
4. Law Officers (Scale I)
5. Technical Officers (Scale I)
6. HR/Personnel Officer (Scale I)
7. Marketing Officers (Scale I)
8. I.T. Officers (Scale-II)
9. Law Officers (Scale II)
10. Chartered Accountants (Scale II)
11. Finance Executive (Scale II)
IBPS Conducting a Common Written Examination (CWE) for selection of personnel for Specialist Officer Cadre Vacancies in the following Public Sector Banks mentioned below.
Participating Banks:
Allahabad BankIndian Bank
Andhra BankIndian Overseas Bank
Bank of BarodaOriental Bank of Commerce
Bank of IndiaPunjab National Bank
Bank of MaharashtraPunjab & Sind Bank
Canara BankSyndicate Bank
Central Bank of IndiaUCO Bank
Corporation BankUnion Bank of India
Dena BankUnited Bank of India
IDBI BankVijaya Bank
Cut off Score: Candidate have to secure a minimum standard score in each of the tests as well as on the Total Weighted Standard Score to be called for interview.
Age Limit: Candidates should  have 20 years to 35 years for posts 1 to 8, 21 years to 40 years for post 9,  21 years to 35 years for post 10, 25 years to 35 years for post 11 as on 01-01-2013. Age relaxation is applicable as per rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Engineering/ MBA/ PGDBM/ CA/ LLB/ Degree/ PG in relevant field. Refer notification for post wise educational qualification details.
Application Fee: Candidates need to pay the application fee of Rs. 400/- for General candidates and Rs. 50/- for SC/ ST/ PWD/ EXSM candidates. Fee can be paid through online mode or offline mode.
Online Mode: After submitting the online application form candidates will get the application form is integrated with the payment gateway and the payment process which can be  made by using only Master/ Visa Debit or Credit cards or Internet Banking from 10-01-2013 to 28-01-2013.
Offline Mode: Candidates need to pay the fee in Challan form through the CBS branches of Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, United Bank of India from 12-01-2013 to 01-02-2013.
Selection Process: Selection will be done on the basis of online exam followed by common interview.
How to Apply: Candidates can apply online through the website www.ibps.in from 10-01-2013 to 28-01-2013.
Instructions for Online Application:
1. Candidates can logon to the website www.ibps.in and click on the Home Page.
2. Open the link “Common Written Examination” and then click on the option “CLICK HERE TO APPLY
ONLINE FOR CWE- Specialist Officers (CWE-SPL-II) March 2013”.
3. Candidates should enter all the details in the online application form. Candidates are required to upload their photo and signature.
4. Candidates should make the payment of fee through Online or Offline mode as mentioned above.
5. After submission of the payment details click on the submit button.
6. On successful completion of the transaction, an e-receipt will be generated. Candidates should take printout of the e-receipt.
7. Candidates should fill in the details in the On-Line Application at the appropriate places very carefully and click on the “SUBMIT” button at the end of the On-Line Application format.
8. Registration Number and Password will be generated by the system and displayed on the screen. Candidate should note down the Registration Number and Password for further assistance.
Important Dates:
Start date for Online Registration: 10-01-2013
Online Payment of Application Fees: 10-01-2013 to 28-01-2013
Offline Payment of Application Fees: 12-01-2013 to 01-02-2013
Last date for Online Registration: 28-01-2013
Download of Call letter for Examination: After 06-03-2013
Date of Online Examination (Tentative): 16-03-2013 or 17-03-2013
For more details regarding age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, selection process, no. of posts, examination centers and pattern, application fee, closing date for online registration and other details are available at given below link…


Read more: IBPS Specialist Officers 2013 – Apply Online for 20 Public Sector Banks | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-specialist-officer/109063/#ixzz2IFJF0QDe

GATE 2013-14 Examination Pattern


PATTERN OF GATE QUESTION PAPERS AND MARKING Scheme

 

Pattern of Question Papers : Total 65 Questions (ALL 
Objective Type) Total Marks : 100 Each question has 
ONLY one correct answer. Answer sheet: OMR (ONLY 
Black Ink Ball Point Pen is allowed to darken the 
appropriate bubble)

GATE 2013-14 would contain questions of four different 
types in engineering papers: 
  1. Multiple choice questions carrying 1 or 2 marks each.
  2. Common data questions, where two successive questions use the same set of input data.
  3. Linked answer questions, where the answer to the first question of the pair is required in order to answer its successor.
  4. Numerical answer questions, where the answer is a number, to be entered by the candidate using the mouse and a virtual keypad that will be provided on the screen.
Note : Sectional cut-off  ( Technical / Non-Technical like Engineering mathematics & General Aptitude ) are not applied in GATE exam.
In all the papers, there will be a total of 65 questions carrying 100 marks, out of which 10 questions carrying 15 marks in General Aptitude (GA) are compulsory.

NOTE: General Aptitude (GA-15 Marks) is common for all the engineering branch ( Civil-CE,  Computer Science-CS, Information technology-IT, CE, Mech, EE, ECE, IN

Engineering Mathematics will carry 15 % of the total marks, the General Aptitude section will carry 15 % of the total marks and the remaining 70 % of the total marks is technical in nature.

Engineering Mathematics Syllabus for Electrical Engineering, Electronics & Communication Engineering & Instrumentation Engineering is same and same question would be asked in the examination of gate 2013.

Engineering Mathematics Syllabus for Civil Engineering, Chemical Engineering & Mechanical Engineering is same and same question would be asked in the examination of gate 2013.

Engineering Mathematics Syllabus for computer science & IT Engineering: Few Topics are common with Electrical, Electronics, mechanical engineering.

Marking scheme: Negative marking of 1/3rd for One marks question and Negative marking of 2/3rd for Two marks question.

Unattempted question: No Marks

Linked answer question pair:  Each question carries 2 marks, 2/3 mark will be deducted for a wrong answer to the first question only. There is no negative marking for wrong answer to the second question of the linked answer question pair.
 If the first question in the linked pair is wrongly answered or is unattempted, then the answer to the second question in the pair will not be evaluated. There is no negative marking for numerical answer type questions.

Common DATA : Multiple choice type : Equal marks to all related questions.

General Aptitude (GA) Section: Same Question will be asked for Electrical Engineering, Electronics & Communication Engineering & Instrumentation engineering in the examination of gate 2013.

Same Question will be asked for Civil Engineering, Chemical Engineering & Mechanical Engineering in the examination of gate 2013.
In all papers, GA questions are of multiple choice types, and carry a total of 15 marks. The GA section includes 5 questions carrying 1 mark each (sub-total 5 marks) and 5 questions carrying 2-marks each (sub-total 10 marks)
Question 1 to 25 : One mark each  ( Negative marking 1/3rd  )
Question 26 to 55 : Two  mark each   ( Negative marking 2/3rd  )
Question 56 to 65 : General Aptitude  ( total 15 marks )  : ( Negative marking 1/3rd  for One marks & 2/3rd  for Two  mark  )
Question 56 to 60  : One mark each          Question 61 to 65  : Two  mark each
NOTE : Calculator is allowed whereas charts, graph sheet or Tables are NOT allowed in the examination hall.


Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER