ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Saturday, November 24, 2012

IBPS online test :

மாணவர்களே IBPS ON LINE பரீட்சை எழுதி பயிற்சி பெற என்னை பயன்படுத்துங்கள்.
IBPS online test :

CLICK HERE:  
     IBPS TEST 
   
Sunday, November 11, 2012

STATE RECRUITMENT BUREAU FOR CO-OPERATIVES
                 தமிழ் நாட்டு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் 


                         
        "அருள் கிடைத்தால் விரைவில் அனைவருக்கும் கல்வி கிடைக்கும் " 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளரின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு பணியாளர்கள் தேர்வுக்கான விண்ணப்பம்

ON LINE APPLY CLICK HERE :http://108.179.198.54/Page01.aspx


மாணவர்களே  நீங்கள் தேர்வில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற
     "விளக்கம் அளிக்க நாங்கள் @  விடையளிக்க நீங்கள்"
                                                                  
கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் விதிகள் அறிய என்னை கிளிக் <>

https://docs.google.com/file/d/0B3l2QNwnHu04cERlT3ZnSXNNZnM/edit


Notification CLICK HERE http://108.179.198.54/Notification/Notification.pdf
CLICk THE LINK:  http://tncoopsrb.org/

விளக்கம் அளிக்க நாங்கள் 
                                                                                                                விடையளிக்க நீங்கள் 
மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு கிடைத்த மிகபெரிய வாய்ப்பு "CO-OPERATIVE CLERK ,  IBPS CLERK  மற்றும்  SBI CLERK POST ".  இன்றில் இருந்து படியுங்கள் .உங்கள் அருகாமையில் உள்ள coaching center ல் சேர்ந்து படியுங்கள் .அவர்கள் உங்களுக்கு நல்ல தகவல்களை அளிப்பார்கள் .உங்கள் குடும்ப கனவை  நனவாக்குங்கள் .படியுங்கள் படியுங்கள் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் அரசு வேலை நிச்சயம் .

Tamil Nadu Co-Operative Union recruitment 2012 for Assistant jobs: Society-wise vacancies and pay scale details


A total of 3589 vacancies in the societies mentioned below.
 1. Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank Chennai - 130 vacancies. Pay scale for Assistant vacancies in TNSC Bank, Chennai is Rs. 6600-18900.

 2. Tamil Nadu Co-operative Union, Chennai - 10 vacancies. The salary for Assistant jobs in Tamil Nadu Co-operative Union will be Rs. 9300-34800

 3. Tamil Nadu State Co-operative Marketing Society - 8 vacancies. The salary for Assistant jobs in Tamil Nadu State Co-operative Marketing Society will be Rs. 1925-4900

 4. Tamil Nadu State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank, Chennai - 10- vacancies. The salary for Assistant vacancies in TNSCARDB will be Rs. 6000-21000.

 5. Tamil Nadu Consumer Co-operative Society, Chennai - 4 vacancies. The pay scale for Assistant jobs in Tamil Nadu Consumer Co-operative Society will be Rs. 5400-20400.

 6. District Central Co-Operative Banks (which includes Chennai Central Co-Operative Bank 30 assistant (Gold appraiser) vacancies ) - 1833 vacancies. The pay scale for Assistant vacancies in District Central Cooperative Banks is Rs. 5000-17000.

 7. District Consumer Cooperative Wholesale Stores - 47 vacancies. The pay scale for Assistant vacancies for this society will be Rs. 4000-10000.

 8. Cooperative Printing Press - 8 vacancies. The salary for Assistant vacancies in Cooperative Printing Press will be Rs.1750-5850.

 9. District Co-Operative Unions - 4 vacancies. The salary for Assistant jobs in District Cooperative Unions will be 9300-34800

 10. Thanjavur Co-Operative Marketing Society - 26 vacancies. The salary for Assistant jobs in Thanjavur Co-Operative Marketing Society will be Rs. 3200-7025.

 11. City Co-operative Banks - 263 vacancies. The salary for Assistant jobs in City Co-operative Banks is Rs. 2185-7350

 12. Primary Agricultural Cooperative Credit Societies - 849 vacancies. The salary offered for Assistant jobs in Primary Agricultural Cooperative Credit Societies will be Rs. 3850-7175.

 13. Employees Co-operative Credit Societies - 131 vacancies. The salary for Assistant vacancies in Employees Cooperative Credit Societies will be Rs. 4200-20200.

 14. Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks - 148 vacancies. The salary for Assistant vacancies in Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks is Rs. 6000-16000

 15. Primary Agricultural Producers Cooperative Marketing Societies - 88 vacancies. The salary offiered will be Rs. 4000-10000

 16. Primary Co-operative Stores - 15 vacancies. The salary will be in the pay scale of Rs. 3800-10000.

 17. Miscellaneous Cooperative Societies - 15 vacancies. The salary for Assistant jobs in miscellaneous Cooperative Societies will be Rs. 4000-6000.

Note: To know exact Tamil names for the Societies mentioned above please refer the official Tamil notification for which the link is given at the end of this article.

Tamil Nadu Cooperative Union Assistant recruitment eligibility criteria


Age limit: The age of the candidates should be between 18 to 30 years as on 01.01.2012. Upper age limit relaxation will be as per govt norms.

Educational qualification: The candidate must have Degree from a recognized university (10+2+3 pattern). They should have taken Tamil Language in Part I or Part II at their Final year of School education or at High School level.

Selection procedure for Assistant jobs in Tamil Nadu Cooperative Societies


The selection process for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Societies is based on written examination which of objective type multiple choice questions. 

Tamil Nadu Cooperative Union recruitment for Assistant vacancies exam pattern and syllabus


The objective type written exam for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Union will be in Graduate standard. The subject or syllabus for Assistant exam for Tamil Nadu Co-operative Union recruitment consists of questions from General KnowledgeBasic Mathematics, Co-operative Laws, Banking Awareness. The duration of the exam will be for 120 minutes. The question paper for Assistant exam for Tamil Nadu Cooperative Society will be set in both English and in Tamil and it carries a total of 100 marks. 

Tamil Nadu Co-operative Union recruitment exam call letter for Assistant vacancies


The written examination will be conducted in all districts of Tamil Nadu. So candidates need to indicate their choice of district in which they want to write their examination in the online application form. The call letter for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Societies will be sent to the candidates address mentioned in the form. It will have the information about the written examination centre

Tamil Nadu Co-Operative Union recruitment for Assistants: Online application form, fees and procedure to apply


Fees: Candidates need to pay 250 to apply for Assistant job vacancies in Co-Operative Societies by the way of DD drawn from Nationalized banks in favour of State Recruitment Bureau, Chennai 10 payable at Chennai. On the reverse side of the DD candidates are requested to mention their name, application number, Name of the post applied for. SC/ST candidates are exempted from fee payment.

How to apply: Candidates need to fill the online application form for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Societies for which the application form link is given at the end of the article. The candidates need to fill the details properly through the registration process, upload your photo and signature, click the declaration box and hit the register your application button to complete the online registration process. Take the printout of filled in application form and send the filled in application form along with DD and relevant documents to the below mentioned address on or before 23.11.2012 which is the last date for receipt of application form for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Union.
Tamilnadu Cooperative Union
N V Natarajan Maaligai
170 Periyar EVR High Road
Kilpauk, Chennai 600 010

Friday, November 9, 2012

Daily one shortcut


536x957
From the right side, working left...
7x6=42, write 2 carry 4.
(7x3)+(5x6)=21+30 (+4) = 55, write 5 carry 5
(6x9)+(3x5)+(5x7) = 54+15+35 (+5) = 109, write 9 carry 10
(5x5)+(3x9)=25+27 (+10) = 62, write 2 carry 6
5x9 = 45 (+6) = 51 ...write this down
Answer is 512952

Daily one shortcut


                                              48*54

You've selected the correct notional base ie 50 but the actual base is 10. here r the steps
1) 48 -> -2 & 54 ->+4 (subtracting from base)
2) 52 // -8 (either 48 + 4 or 54 - 2 // -2 x +8)
3) since 50(notional base is 5 times actual base of 10, multiply 52 by 5 260 // -8
4) multiply left hand side by 10 (base) and add it to the right hand side
2600 + (-8) = 2592

Wednesday, November 7, 2012

IBPS


About IBPS:
IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) is an independent institute which have mandate from 19 Nationalized Banks to conduct the eligibility exam for selection to these banks. The exam is termed as the CWE (Common Written Examination).  The written test score obtained in this CWE exam will be accepted by the 19 Nationalized Banks in India.
It will conduct 5 CWE examinations per year; Probationary Officer (or Management Trainee) exam twice in a year, Clerical Cadre examination twice in a year and a Specialist Officer Examination (Technical officer, IT officer, Marketing, HR).
Apart from these 5 examinations, IBPS is also planning to conduct the common written examination for the recruitment of staff in Regional Rural Banks also.
So every graduate will get a chance to appear for minimum 5 chances to appear for CWE in a year. Candidate belonging to technical background like BE/B.Tech or MBA or any specialized branch in degree will get an additional chance to appear for Specialist officer examination (i.e. 6 chances).
We all know that the craze for banking jobs is increasing day by day. When IBPS started CWE for 19 Nationalized Banks, the recruitment process became easier than the previous process. Because of this wonderful initiation by IBPS, along with the regular bank aspirants, even software professionals and employees working in other private sector banks and private company employees are also preparing for IBPS examinations.
The IBPS written examination is not very hard as everybody think generally. Through this bank portal we will guide you about the entire recruitment process,
 1. Types of questions asked in the Examination.
 2. Shortcut methods for the frequently asked questions.
 3. Special concentration towards General Awareness and Computer Sections.
 4. Daily updates about ongoing recruitment process.
 5. Notifications of banks.
 6. Daily updates on Current Affairs and Banking Awareness.
 7. Statistical analysis on the previously held IBPS examinations (Minimum score to get bank job, percentage criteria in Graduation/Intermediate, approximate vacancies in banks, reservations etc…)
 8. Compiled study material related to all sections.
Apart from IBPS, the same preparation will also be helpful to crack the SBI examinations too.
The main aim of this Bank Portal is to help the Bank aspirants, who are unable to join the Bank Coaching Institutes because of various reasons like
 • Doing part times jobs, so no time to attend bank classes in institutes.
 • Preparing for software jobs, but willing to prepare for banks in parallel.
 • Preparing by own, but lack of guidance.
 • Unable to attend the bank classes because of Un-availability of coaching institutes for many aspirants who are living away from cities.
 • Bank Aspirants who are pursuing higher education like MSc, ME / M.Tech, MBA etc.., who don’t have time to attend for coaching classes.
By this we can say that we are providing a platform for all Bank Aspirants to prepare effectively by sitting at home itself in their flexible timings

http://bankexams.freshersplane.com/bank-exams/ibps

daily one shortcut maths


Tuesday, November 6, 2012

IBPS MODEL QUESTIONS WITH ANSWERSIBPS 2011 will be conduct on  18th of September,you need to prepare seriously in order to get the job in any banks of 19. At least spend 3 to 4 hours per day for ibps preparation.Here we are displaying you some model questions along with answers  from quantitative aptitude and reasoning topics,which are very difficult questions,helps you in ibps final exam.
MODEL QUESTIONS WITH ANSWERS
1.    Successive discounts of 10%, 20% and 20% are equal to a single discount of __
a. 57.6%                b. 42.4%                     c. 50%                         d. none
2.            A person allows discount of 20% on the already discounted MP. What is the initial discount given if he totally gains 20% and MP is double the CP?
a. 25%                  b. 20%                         c. Data inadequate        d. none
3.                If a group of 24 men working 8 hrs a day can complete building a wall in 12 days then in how many days 16 men working 6 hrs a day can complete 3 such walls?
a. 24                      b. 48                            c. 72                            d. none
4.                2, 9, 28, 65, 126, ____
a. 217                    b. 212                          c. 144                          d. none
(5-8)Read the following information and answer the questions given below it :
(i) ‘A + B’ means ‘A is the father of B’
(ii) ‘A – B’ means ‘A is the wife of B’
(iii) ‘A ´ B’ means ‘ A is the brother of B’
(iv) ‘A ¸ B’ means ‘A is the daughter of B’
5.If P ¸ R + S + Q, which of the following is true?
1.    P is the daughter of Q            b. P is the mother of Q
1.    P is the aunt of Q                d. Q is the ant of P
6.If P – R + Q, which of the following statement is true?
1.    P is the mother of Q                        b. P is the sister of Q
1.    Q is the daughter of P            d. P is the aunt of Q
7.If ‘P ´ R ¸Q’, which of the following is true?
1.    P is the uncle of Q                 b. P is the father of Q
1.    P is the son of Q                  d. P is the brother of Q
8.If ‘P ´ R – Q’, which of the following is true?
1.    P is the brother-in-law of Q                        b. P is the father of Q
1.    P is the brother of Q                          d. P is the uncle of Q
9. The average of 13 papers is 40. The average of the first 7 papers is 42 and of the last seven papers is 35. Find the marks obtained in the 7th paper?
a. 23                b. 38                c.19                 d. None of these

..............................................................................................................................................
1.    The greatest number which divides 245 and 1295 and leaves the remainder of 9 and 7 respectively is
a. 118                    b. 148              c. 135                          d. 145
2.            The distance between A’s house and his office is 61 km. For reaching his house from office he covers 54 km 860 m by taxi, 5 km 65 m bytongaand the rest by rickshaw. Hoe much distance did he cover by rickshaw?
a. 1.075 km           b. 10.75 km     c. 0.1075 km                d. 0.0107 km
3.            If the cost of 25 packets of 12 pencils each is Rs. 750, then the cost of 30 packets of 8 pencils each is
a. 600                    b. 720              c. 640                          d. 800
4.            I have some 5-rupee coins and 2-rupee coins. The number of 2-rupee coins is 4 times that of the other kind. If I have Rs. 117 with me number of 5-rupee coins is
a. 7                                    b. 8                  c. 9                              d. 10
5.            How many different numbers of 3 digits can be formed by using 2, 4, 6, 8, 9?
a. 30                      b. 40                c. 50                            d. 60
6.            D gave C half of his pots. C gave J half of the pots she received from D. J kept 8 of those pots and gave the remaining 10 to A. How many pots did D give to C?
a. 72                      b. 64                c. 48                            d. 36
7.            If you save Rs.2 on Jan 1, Rs. 4 on Feb 1, Rs. 6 on Mar 1 and so on then how much you save in 1 year?
a. Rs. 136              b. Rs. 146        c. Rs. 156                    d. Rs. 166
8.            A salesman’s term was changed from a flat 5% commission on all sales to Rs. 1000 fixed salary and 2.5% commission on all sales exceeding Rs. 4000. If he gets Rs. 600 more according to new scheme his sales are
a. Rs. 6000            b. Rs. 8000      c. Rs. 12000                d. Rs. 16000
9.            What sum of money was divided among A, B and C if B and C get Rs. 100, C and A get Rs. 150 and A gets twice as much as B?
a. 200                    b. 225              c. 240                          d. 250
10.          A clock gains 15 seconds per day and another loses 45 seconds per day. After what length of time will the first clock 12 hrs ahead of the second?
a. 120 days            b. 240 days      c. 480 days                  d. 720 days
................................................................................................................................................................
1.     How many number s are there between 200 and 300 in which 9 occurs only once?
a. 19                      b. 20                c.21                             d. 18
2.                 An amount of Rs.417 is divided among A, B, C and D such that A gets Rs.13 more than B, B gets Rs.9 more than C and C gets Rs.6 more than D. A’s share is
a. 121                    b. 116              c. 120                          d.124
3.                 Manju took Rs. 20000 at 5% SI for 2 years and invested it at 4% CI for same period. Find her gain/loss.
a. Rs. 368 gain       b. Rs.423 gain  c. Rs. 368 loss                        d. Rs. 200 gain
4.                 A spends 1/4th of his leisure on reading books, 2.3rd of the remaining on watching TV. If he spends 2 hrs on watching TV what is the total time of her leisure?
a. 6 hrs                  b. 8 hrs             c. 2 hrs                         d. 4 hrs
5.                 A plant reproduces at the rate of 25% every 12 min. In approximately what time will it triple itself?
a. 90 min                b. 60 min         c. 40 min                      d. 75 min
6.                 What strength of 20 ml acid should be added to 10 ml of 50% acid to get an average strength of 20% acid?
a. 0.5%                 b. 5%               c. 50%                         d. 5.5%
7.                 A dishonest shopkeeper uses 800 gm weight instead of 1ks and mixes 20% impurities to wheat. Find his gain %.
a. 30                      b. 40                c. 50                            d. 60
8.                 If the price of sugar increases by 30% by what percentage the consumption be reduced to make the expenditure same?
a. 25                      B. 20                C. 23                           d. 16 2/3
9.                 A man invests Rs. 4400 in stock at 110 and sells when the stock rises to 119. What is profit?
a. 396                    b. 380              c. 360                          d. 340
10.             A boat is rowed down the river at 10 kmph and up the river at 2 kmph. What is the speed of the current?
a. 8 kmph               b. 6 kmph         c. 3.5 kmph                  d. 4 kmph
11.             A camp has provisions to last for 6 days for 224 cadets. How many cadets must be sent away for the provisions to last for 7 days?
a. 192                    b. 32                c. 48                            d. 96
12.             In a race the speeds of A and B are in ratio of 3:4. A takes 30 min more than B to reach the target. Time taken by A to reach target is
a. 1 hr                    b. 90 min          c. 2 hrs                                    d. 2.5 hrs

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER