ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Sunday, January 29, 2012

govt jobs கற்போம் கற்றதை கற்பிப்போம்


Canara Bank- RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS

RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS

Canara Bank, a leading Public Sector Bank with Head Office in Bangalore and pan India presence with over 3500 branches, invites ON-LINE APPLICATIONS, from candidates who are qualified and holding a valid Common Written Examination-PO/MT-2011-12 score card issued by IBPS, for recruitment to the post of Probationary Officer in Junior Management Grade Scale-I.
28/01/2012 Canara Bank Probationary Officers – 2000 Posts Any Degree All India 15/02/2012

SHORT CUT WORLD: SHORTCUT MATHS: Applications are invited to fill u...

SHORT CUT WORLD: SHORTCUT MATHS: Applications are invited to fill u...: SHORTCUT MATHS: Applications are invited to fill up the vacancies ... : RECRUITMENT OF UPPER DIVISION CLERKS/ UPPER DIVISION CLERK-CASHIERS...

Saturday, January 28, 2012

TANSET SYLLABUS

Tancet 2012 Syllabus / Structure
Tancet 2012 Syllabus / Structure / Exam Date / Form Date / Other Details.
Structure and Syllabus

The duration of TANCET MBA Entrance Test is 120 minutes. This test will help to evaluate the qualities required for a candidate who aspire to do MBA. This test consists of following sections: Quantitative Aptitude, Verbal Ability, Reading Comprehension, Data Sufficiency and Data Interpretation.

The duration of TANCET MCA Entrance test is 2 hours. This course is for those students who aspire to MCAcourses.

The question paper has following parts: reasoning, basic Computer knowledge,

Quantitative skills and Logical thinking.

The entire test will have 100 multiple choice questions. Other than the subjects mentioned above there may be few questions from science or verbal skill etc.

The duration of TANCET M.E/ M.Plan/M.Tech./ M.Arch/ (Non-GATE) Entrance Test is 2 hours. The paper consists of three sections. The first two parts are compulsory for all the students In the case of the third section candidates can choose their field of specialization. Candidates have to select one from the 14 questions.

Part - I Engineering Mathematics

Candidates have to answer all the 30 multiple choice questions.

Part - II Basic Engineering & Sciences

It consists of 45 multiple choice questions. Candidates have to answer 30 from them. For every incorrect answer .25 marks will be reduced. For every correct answer 1 mark will be given.

Part - III Specialization

This part consists of 14 questions from different areas like Chemical Engineering, Civil Engineering, etc. There are more than 40 questions in each of the sections. Candidates should answer almost 40 questions to qualify for the test. All the right answers will be given one mark each and .25 marks will be reduced for every wrong answer or if the answers are not correctly shaded.

Eligibility Criteria

MBA:

Those Candidates who have completed their graduation in any discipline or its equivalent are eligible to apply. They should have done this course from a recognized institute or university. Candidates who are at present doing their final year or are waiting for their results can apply. Those who have done both diploma and graduation can apply as well.

MCA:

The candidates should have done their graduation in any field or its equivalent to apply for this course. It must have been done from a recognized university. They should have also chosen Mathematics or statistics in their plus two or diploma or graduation courses.

M.E./M.Tech:

Candidates should have completed their bachelor’s/master’s degree or an equivalent. It should have been done in the same domain in which the candidate wishes to do M.E./M.Tech. M.Arch/M.Plan:

Candidates should have done their bachelor’s or master’s course or its equivalent in the field of architecture/planning.

How to Apply?

Candidates can purchase the TANCET Application form either by Person or by Post or through OnlineRegistration. The application form is the same for the three tests. Candidates have to submit Rs 300/- as anentrance test fee. Those belonging to SC or ST and are from Tamil Nadu have to par Rs 150/-. They are also required to submit a community certificate. The fees are the same for the entire test. If a student wishes to appear for more than one test, then he/she has to pay an additional fee for the test.

SPOT REGISTRATION: Those who wish to purchase the Hall Tickets personally can visit Coordinating Centers with a Demand Draft or cash. They should also submit a copy of their 10th mark list.

REGISTRATION THROUGH INTERNET: Candidates can also register online by visitinghttp://www.annauniv.edu/tancet 2011.

TANSET SYLLABUS


Thursday, January 26, 2012

Punjab National Bank Management Trainees – 775 Posts Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert

PUNJAB NATIONAL BANK INVITES ONLINE APPLICATIONS FOR THE POST OF
MANAGEMENT TRAINEES IN JMG SCALE-I :
(FROM INDIAN CITIZENS WHO HAVE TAKEN THE COMMON WRITTEN
EXAMINATION FOR PROBATIONARY OFFICERS/ MANAGEMENT TRAINEES
CONDUCTED BY IBPS IN 2011 & HAVE A VALID SCORE CARD ISSUED BY IBPS
AND WHO MEET THE ELIGIBILITY CRITERIA PRESCRIBED AT POINT 03
BELOW )

Thursday, January 19, 2012

IBPS Clerk Eligibility Details:

IBPS Clerk Eligibility Details: Institute of Banking Personnel Selection – IBPS will be conducted Common Written Examination (CWE) from the year 2011 on wards for the recruitment of Clerical Cadre vacancies has been approved by each of the 19 participating public sector banks. Institute of Banking Personnel Selection - IBPS exam 2011, to get job in banks, which known as common written test, need some standard qualifications and age to attempt the exam. When you come across with Education qualifications, must pass final year degree, which recognized by government of India. In addition, the candidate must be citizen of India.

Eligibility Criteria:

Nationality/Citizenship: A Citizen of India.

Age limit: The minimum age limit is 18 years and maximum 28 years of age to general candidates.

Relaxation of Upper age limit:

Sr. No. Category Age relaxation
1 Scheduled Caste/Scheduled Tribe 5 years
2 Other Backward Classes 3 years
3 Persons With Disability 10 years
4 Ex-Servicemen/Disabled Ex-Servicemen actual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled Ex Servicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 50 years
5 Widows Divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried 9 years
6 Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 1-1-80 to 31-12-89 5 years
7 Persons affected by 1984 riots 5 years
8 Regular employees of the Union Carbide Factory, Bhopal retrenched from service (Applicable to Madhya Pradesh state only) 5 years
Educational qualification:

(1) Pass with 60% marks in 10th Class. For SC-ST-OBC-PWD-EXSM candidates are just passed.

(OR)

(2) Pass with 50% marks in Intermediate (10+2), For SC-ST-OBC-PWD-EXSM candidates are just passed.

(OR)

(3) Degree in any discipline from a recognized University or any equivalent.

IBPS Clerical Cadre Exam Pattern Details

IBPS Clerks Selection Procedure DetailsRead more: IBPS Clerk Eligibility Details | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-clerk-eligibility-details/29785/#ixzz1jq6EeB3o

IBPS Clerk Eligibility Details:

IBPS Clerk Eligibility Details: Institute of Banking Personnel Selection – IBPS will be conducted Common Written Examination (CWE) from the year 2011 on wards for the recruitment of Clerical Cadre vacancies has been approved by each of the 19 participating public sector banks. Institute of Banking Personnel Selection - IBPS exam 2011, to get job in banks, which known as common written test, need some standard qualifications and age to attempt the exam. When you come across with Education qualifications, must pass final year degree, which recognized by government of India. In addition, the candidate must be citizen of India.

Eligibility Criteria:

Nationality/Citizenship: A Citizen of India.

Age limit: The minimum age limit is 18 years and maximum 28 years of age to general candidates.

Relaxation of Upper age limit:

Sr. No. Category Age relaxation
1 Scheduled Caste/Scheduled Tribe 5 years
2 Other Backward Classes 3 years
3 Persons With Disability 10 years
4 Ex-Servicemen/Disabled Ex-Servicemen actual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled Ex Servicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 50 years
5 Widows Divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried 9 years
6 Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 1-1-80 to 31-12-89 5 years
7 Persons affected by 1984 riots 5 years
8 Regular employees of the Union Carbide Factory, Bhopal retrenched from service (Applicable to Madhya Pradesh state only) 5 years
Educational qualification:

(1) Pass with 60% marks in 10th Class. For SC-ST-OBC-PWD-EXSM candidates are just passed.

(OR)

(2) Pass with 50% marks in Intermediate (10+2), For SC-ST-OBC-PWD-EXSM candidates are just passed.

(OR)

(3) Degree in any discipline from a recognized University or any equivalent.

IBPS Clerical Cadre Exam Pattern Details

IBPS Clerks Selection Procedure DetailsRead more: IBPS Clerk Eligibility Details | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-clerk-eligibility-details/29785/#ixzz1jq6EeB3o

IBPS PO/Mgt Trainees Eligibility Details

IBPS PO/Mgt Trainees Eligibility Details: Institute of Banking Personnel Selection – IBPS will be conducted Common Written Examination (CWE) from the year 2011 on wards for the recruitment of Probationary Officers/Management Trainees posts has been approved by each of the 19 participating public sector banks and managing committee of the Indian banks association (IBA). The Common Written Examination (CWE) for Probationary Officers/Management Trainees posts will be conducted twice a year by Institute of Banking Personnel Selection.

Eligibility Criteria:

Nationality/Citizenship: A Citizen of India.

Age limit: The minimum age limit is 20 years and maximum 30 years of age to general category candidates.

Relaxation of Upper age limit:

Sr.
No. Category Age
relaxation
1 Scheduled Caste/Scheduled Tribe 5 years
2 Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) 3 years
3 Persons With Disabilities 10 years
4 Ex-Servicemen, Commissioned Officers including Emergency Commissioned Officers (ECOs)/Short Service Commissioned Officers (SSCOs) who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within the stipulated time) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to military service or invalidment 5 years
5 Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 01.01.1980 to 31.12.1989 5 years
6 Persons affected by 1984 riots 5 years
7 Persons who have completed 5 years of service in RRBs 5 years
Educational qualification: Degree any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government.

1) IBPS PO/Mgt Trainees Selection Procedure

2)IBPS PO/Mgt Trainees Exam Pattern DetailsRead more: IBPS PO/Mgt Trainees Eligibility Details | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-pomgt-trainees-eligibility/25145/#ixzz1jq5G9aRf

IBPS PO/Mgt Trainees Eligibility Details

IBPS PO/Mgt Trainees Eligibility Details: Institute of Banking Personnel Selection – IBPS will be conducted Common Written Examination (CWE) from the year 2011 on wards for the recruitment of Probationary Officers/Management Trainees posts has been approved by each of the 19 participating public sector banks and managing committee of the Indian banks association (IBA). The Common Written Examination (CWE) for Probationary Officers/Management Trainees posts will be conducted twice a year by Institute of Banking Personnel Selection.

Eligibility Criteria:

Nationality/Citizenship: A Citizen of India.

Age limit: The minimum age limit is 20 years and maximum 30 years of age to general category candidates.

Relaxation of Upper age limit:

Sr.
No. Category Age
relaxation
1 Scheduled Caste/Scheduled Tribe 5 years
2 Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) 3 years
3 Persons With Disabilities 10 years
4 Ex-Servicemen, Commissioned Officers including Emergency Commissioned Officers (ECOs)/Short Service Commissioned Officers (SSCOs) who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within the stipulated time) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to military service or invalidment 5 years
5 Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 01.01.1980 to 31.12.1989 5 years
6 Persons affected by 1984 riots 5 years
7 Persons who have completed 5 years of service in RRBs 5 years
Educational qualification: Degree any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government.

1) IBPS PO/Mgt Trainees Selection Procedure

2)IBPS PO/Mgt Trainees Exam Pattern DetailsRead more: IBPS PO/Mgt Trainees Eligibility Details | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-pomgt-trainees-eligibility/25145/#ixzz1jq5G9aRf

BANK OF INDIA,recruitment of 1800 General Banking Officers in Scale- I.

Bank of India Recruitment 2012 – Online Apply for 1800 Probationary Officers Vacancies: Bank of India (BOI) invites online applications from candidates who hold Valid IBPS score card for the recruitment of Probationary Officers (PO) Vacancies. Qualified candidates in the IBPS PO common written examination may apply through online from 19.01.2012 to 31.01.2012. Details like age limit, educational qualifications, how to apply & other information mentioned below…

Bank of India Vacancy Details:
No of Posts: 1800
Name of the Post:
1. Probationary Officers

Age Limit: Candidates age should be between 21-30 years as on 01.07.2011. Upper age limit relaxation is as per Govt rules.

Educational Qualification: Candidate should be Graduate with minimum 60% marks form recognized University

IBPS Score: Candidates score in IBPS exam should be minimum 130 for General, & 117 for SC/ST/OBC/PWD Candidates.

Selection Process: Candidates will be selected based on IBPS score in CWE & Interview

Application Fee: Rs 200/- for general/OBC candidates (No fee for SC/ST/PWD/Ex-service-men Candidates). Pay fee through challan form downloaded form website in in any of the Bank of India Branch from 19.01.2012 to 31.01.2012.

How to Apply: Qualified & Eligible candidates may apply online through www.bankofindia.co.in website from 19.01.2012 to 31.01.2012Read more: Bank of India Recruitment 2012 - Online Apply for 1800 Probationary Officers Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/bank-of-india-recruitment/15141/#ixzz1jq2wzPYt

Friday, January 13, 2012

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has issued notification for the recruitment of various vacancies. Eligible candidates may apply through online form 30-12-2011 Read more: DMRC Recruitment 2012 – Online Apply for 815 Various Vacancies

DMRC Recruitment 2012 – Online Apply for 815 Various Vacancies: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has issued notification for the recruitment of various vacancies. Eligible candidates may apply through online form 30-12-2011 to 24-01-2012. The following are the details about age limit, educational qualifications, no of vacancies & other information regarding DMRC recruitment are mentioned below

DMRC Vacancy details:
No of vacancies: 815 Posts
Name of the post:
1. Station Controller/Train Operator (SC/TO): 411 Posts
2. Customer Relations Assistant (CRA): 189 Posts
3. Jr. Engineer (Electrical): 40 Posts
4. Jr. Engineer (Electronics): 16 Posts
5. Jr. Engineer (Mechanical): 23 Posts
6. Fire Inspector: 02 Posts
7. Office Assistant: 07 Posts
8. Account Assistant: 10 Posts
9. Maintainer: 114 Posts
10. Stores Assistant (Contract Basis): 03 Posts

Age limit & Educational Qualifications: Candidates may see Advt for more details for each respective post

Application Fee: Rs 325/- for General/OBC candidates, Rs 75/- for SC/St candidates. Pay fee through challan in SBI bank on Account No. 32091518042 from 30.12.2011 to 24.01.2012

How to apply: Eligible candidates may apply online through http://www.eonlineapply.com website from 30.12.2011 to 24.01.2012.

Online Apply Instructions:
1. Candidates visit www.delhimetrorail.com. website and click on careers.
2. Candidates download challan form and pay requisite amount in bank and note the challan details.
3. Click on online apply and fill all mandatory columns, enter challan details like Journal number, Branch Name, Branch code No., Date of deposit, Amount in appropriate space.
4. After completion submit online application form, the system will generate a unique Registration No. and generate a Registration Slip.
5. Take print of registration slip, affix photograph and send along with payment challan, attested certificates to DMRC ltd, Post Bag No 9, Lodhi Road Post Office, New Delhi-110003 on or before 31-01-2012

Important Dates:
Online Registration stats from: 30-12-2011
Online Registration last date: 24-01-2012
Dates for payment of application fee: 30-12-2011 to 24-01-2012
Last date for receipt of applications: 31-01-2012

For more details regarding age limit, educational qualifications, pay scale, how to apply, selection procedure, no of posts, application fee & other details of DMRC recruitment are available at below link…

Click here for DMRC Vacancy Advt DetailsRead more: DMRC Recruitment 2012 – Online Apply for 815 Various Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/dmrc/18255/#ixzz1jL4dv4Gi

Repco Bank Recruitment 2012 – Sub Staff Vacancies:

Repco Bank Recruitment 2012 – Sub Staff Vacancies: Repco Bank has given notification for the recruitment of Sub Staff on temporary basis. Eligible candidates may apply through prescribed application format on or before 15-02-2012. The particulars regarding age limit, educational qualification, and other particulars mentioned below…

Repco Bank Vacancy Details:
No of posts: 11 Posts
Name of the Posts: Sub Staff Vacancies
1. Coimbatore: 03 Posts
2. Madurai: 01 Post
3. Tiruppu: 01 Post
4. Velachery (Chennai): 01 Post
5. Villupuram: 01 Post
6. Rajapalayam: 01 Post
7. Pandalur: 01 Post
8. Vizag: 01 Post
9. Delahunt: 01 Post

Age limit: The candidate’s age should be between 18-30 years as on 31.12.2011

Educational qualification: Candidates should pass SSLC

Selection Process: Candidates will be selected on the basis of Written Test & Interview

Application fee: Rs 150/- for Gen and others (No fee for SC/ST/Repatriates). Pay fee through Bank Pay Order or Bank Demand Draft e drawn in favor of “REPCO BANK RECRUITMENT CELL” in Scheduled Bank payable at Chennai

How to apply: Eligible candidates may send the prescribed application format along with DD, necessary certificates to General Manager (Admin) Repco Bank Ltd., P.B.No.1449, Door No.33 North Usman Road, T.Nagar, Chennai-60017 on or before 15-2-2012

Last date for receipt of application: 15-02-2012

For more particulars regarding age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, no. of posts, application fee, selection process, application form, last date for receipt of application and other particulars available at below given link…Read more: Repco Bank Recruitment 2012 - Sub Staff Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/repco-bank/22747/#ixzz1jKtq0YqF

Wednesday, January 11, 2012

Applications are invited to fill up the vacancies of Multi-Tasking Staff (MTS) in the offices of ESI Corporation in Tamil Nadu Region

Applications are invited to fill up the vacancies of Upper Division Clerks/Upper Division Clerks-Cashier (UDC) in the offices of ESI Corporation in Tamil Nadu Region.

RECRUITMENT OF UPPER DIVISION CLERKS/
UPPER DIVISION CLERK-CASHIERS
Instructions to candidates


1. Mode of Application:
Applications should be sent online first and then a print-out of the
application which must be sent by post to the above-mentioned address. The
photograph of the candidates must be pasted in the printout of the Application
in the prescribed manner and the Demand Draft, wherever applicable, enclosed.
The Application must be sent to this office within the time limit.
2. No. of vacancies:
The number of vacancies is 77 which is likely to vary. The break-up of the
vacancies is as under:
The number of vacancies mentioned above includes the following:
Ex.Servicemen – 7; PH: O.H. – 1, V.H. – 1 and H.H. – 1.
The vacancies are in various offices of the ESI Corporation in Tamil Nadu
Region and as such the selected candidates are liable to be posted in any of the
offices of the ESIC in Tamil Nadu Region. Only those candidates, who are willing
to accept the posting, in this cadre, in Tamil Nadu Region, should apply.
3. Pay & allowances: The posts will carry pay in the Pay Band as given
below plus allowances as admissible to the employees of the Central
Government as per Sec. 17 (a) of the ESI Act,1948:-
Pay Band I : 5200-20,200/- with Grade Pay of Rs. 2400/- and other allowances
as per rules.
POST SC OBC GENERAL TOTAL
Upper Division Clerk /
Upper Division ClerkCashier
14 20 43 77

Friday, January 6, 2012

our winners

ஸ்ரீ சாய் ராம் அருளால் எங்களிடம் படித்து தற்சமயம் பல்வேறு பணிகளில் அமர்ந்த எங்கள் மாணவர்களுக்கு மென்மேலும் முன்னேற்றங்கள் கிடைப்பதற்கு பாபாவின் மலர்ப்பாதம் வேண்டுகிறோம் .நன்றி... ஸ்ரீ சாய் ராம்


www.srisairamacademy.blogspot.com

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER