ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Friday, July 29, 2011

IBPS PO/Mgt Trainees Exam Pattern Details


IBPS PO/Mgt Trainees Exam Pattern Details: Institute of Banking Personnel Selection – IBPS conducting Common Written Examination (CWE) for Probationary Officers (PO) / Management Trainees for 19 national banks twice in a year. IBPS Common written examination exam pattern details given below…
Common Written Examination consists of two parts, one is objective type and second one is Descriptive paper total no. of questions is 250 and total marks 250, duration of 150 minutes for objective type questions and 60 minutes for Descriptive paper. There will be Negative Marking of 0.25 mark for each wrong answer in objective type Exam. IBPS CWE Scorecards will be sent to the qualified candidates by Speed Post/Register Post. IBPS CWE Scorecard has validity of 1 year. Candidates can apply to the Bank notifications with the Scorecard.
Common Written Examination Pattern:-
Sr.
No.
Name of Tests (Objective)No. of
Questions
Maximum
Marks
Duration
1Reasoning5050Composite Time of 150 minutes
2English Language5025
3Quantitative Aptitude5050
4General Awareness (with special reference toBanking Industry)5050
5Computer Knowledge5050
Descriptive Paper on English Composition (Essay,    Précis, Letter Writing etc)2560 Minutes
Total250250
Other posts you might be interested in:
  1. IBPS PO/Mgt Trainees Eligibility Details
  2. UPSC CMS (combined medical services) Exam Pattern Details
  3. IBPS Exam 2011 – Online Application, Call Letter, Result, Score Card
  4. CDS Exam Pattern – combined defence services
  5. Institute of Banking Personnel Selection – Common Written Examination 2011 Complete Details


Read more: IBPS PO/Mgt Trainees Exam Pattern Details | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-pomgt-trainees-exam-pattern/25156/#ixzz1TVvOcOrv

SBI PO Syllabus


SBI PO SyllabusState Bank of India conducts its probationary officer exam every year for eligible candidates. The guidelines regarding SBI PO Syllabus for candidates preparing for SBI PO exam is mentioned below.
SBI PO Syllabus details:
SBI PO Syllabus is of two ways as 1.Written test and 2.Group Discussion and Interview.
1. Written test: This test is of 2 papers as
a. Objective paper: This paper consists of 4 sections such as
1. Test of English Language.
2. Test of General Awareness., Marketing and Computers
3. Test of data analysis and interpretation.
4. Test of Reasoning.
b. Descriptive Paper: This paper is of comprehension, short précis, letter writing and essay.
2. Group discussion and Interview: Candidate who have qualified in the written examination will be called for group discussion and interview depending up on the vacancies in each category, subject to maximum of 3 times of the vacancies.
Frequently Asked Questions:
1. What is the syllabus for objective paper?
Ans: Objective paper is of 4 sections as Test of English Language, Test of General Awareness, Marketing and Computers, Test of data analysis and interpretation and Test of Reasoning.
2. What is the syllabus for descriptive paper?
Ans: Descriptive paper is of comprehension, short précis, letter writing and essay.
3. Clerical Aptitude paper is there?
Ans: Generally clerical aptitude paper won’t be for PO exam and it will be Clerical exam.
4. There will be any change in syllabus from one notification to another notification?
Ans: Syllabus will be same but in some cases it may change.
5. What is the syllabus for Test of English language paper?
Ans: This paper is of Grammar, Vocabulary and Comprehension.
No related posts.


wanted


STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED (SAIL)
(A Government of India Enterprise)
An opportunity in SAIL for around 375 Management Trainees(Technical & Administration)
SAIL invites applications for the posts of Management Trainees in the areas Engineering, Computer Science and Administration (HR, Marketing, Finance, Materials) . The posts are in E-1grade with scale of pay of Rs.20600-3%-46550/- (E-1).
  • Management Trainees (Technical) : 318 posts, Qualification : Degree in Engineering (full time)/ MCA with 65% marks in the disciplines of Mechanical, Electrical, Metallurgy, Civil, E&T, Instrumentation, Ceramics, Chemical, Computer Science, Mining Engineering.
  • Management Trainees (Administration – HR, Marketing, Finance) : 57 posts, Qualification : Bachelor Degree with 60% marks and at leas 2 years full time MBA/ PG Diploma in Management with 60% marks in HR/PM&IR/Pers./MHROD for HR and Marketing for Marketing discipline, CA/ICWA for Finance.
Age : 30 years as on 01/07/2011, relaxable by 5 years for SC/ST, by 3 years for OBC candidates and by 10 years for Physically Handicapped candidates. Selection Procedure : Eligible candidates will be required to appear for objective type written examination on 25/09/2011 followed by Interview/ GD for selected. How to Apply : Eligible and interested candidates would be required to apply online only through SAIL’s website from 27/07/2011 to 17/08/2011.
Important Dates :
  1. Starting date for submitting applications through website : 27/07/2011
  2. Closing date for submitting applications through website : 17/08/2011
  3. Cate of Written Test : 25/08/2011
For more information, pay in slip and online registration for submission of application, please visit http://sail.shine.com/media/documents/home/SAIL_2010.htm

Wednesday, July 27, 2011

Steel Authority of India Limited (SAIL)
Management Trainee (Technical) – 318 posts – Rs.7 lacs /annum
Management Trainee (Admin) – 57 posts – Rs.7 lacs /annum
Online registration – 27.7.2011 to 17.8.2011
Written Test – 25.09.2011
Objective written test
The complete info of SAIL Recruitment 2011 advertisement can be downloaded from their website here
http://www.sail.co.in/
www.srisairamacademy.blogspot.​com

Tuesday, July 19, 2011

IBPS(srisairamacademy.blogspot.com)

இந்த வருடத்தில் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு .
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 01 -08 -2011 .
உங்கள் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர் அனைவரிடமும் சொல்லுங்கள் .
IBPS .தேர்வில் அனைவரும் வெற்றி பெறுவோம் 
நிலையான வேலை பெறுவோம் 
வாழ்த்துக்கள் 

Friday, July 15, 2011

Common Bank Exam – Ur Eligibility Doubts Answered

common bank exam, combined bank exam 2011, all india common bank exam 2011, common bank exam 2011, all india bank exams 2011,common written examination cwe 2011,common bank exam patternThe registrations for 1st all Indiacommon bank exam 2011 has started & all those eyeing for government bank jobs must appear for this test. Here we have compiled answers for some of the frequently asked questions by our readers, about eligibility.

Q: What is this test conducted for?
A: The common written examination (CWE) is for Probationary Officer/ Management Trainee posts in 19 public sector banks.With the score, you can apply for PO posts in any of these banks directly.

Q: What is the min.percentage needed to register for this combined bank exam?
A: Pass in degree is the only educational qualification.No specific percentage.

Q: Can final year/semester students & those waiting for results apply ?
A: No.Those who have not completed degree as on July 1, 2011 are not eligible to apply for this combined bank exam.

Q: I have not received degree yet.Can I apply with provisional certificate?
A: Yes.If your results were declared on or before July 1, 2011 & have got marksheets or provisional certificate – You are eligible to apply.

Q: I am in final year of college.Can I apply for this test next year?
A: The common bank exam (written test) for PO jobs will be conducted twice a year(once in six months).So you could register for the exam in the next phase.

Q: Will banks conduct any other test for PO recruitment?
A: No.Candidates securing minimum qualifying marks in this all India common bank exam would be given scorecards, valid for 1 year. Each public bank will announce PO vacancies mentioning eligibility, test score etc.Those who have the specified score & meet eligibility conditions can apply,following which the bank will shortlist applicants for GD or Interview process.

Q: Can i change the details entered in online application?
A: Yes.Incase you made some mistake while registering, a facility to modify details isavailable after 2 days from the date of registering.Visit online application & click ‘Edit’

Q: What books can be referred to prepare?
A: You can use bank exam books of previous recruitments, as common bank test sections are also similar to them.Here are some popular books that could be of use.
PO Exam Guide  – Rs.272 – Buy Online (pay in cash/ ATM cards/ Netbanking)

Q: Will there be any separate exam for clerks?
A: Yes.There is a separate common test for clerk jobs in banks that will be announced after PO exams.

Q: I have registered & have taken the printouts.What about call letter?
A: Candidates must download the call letter for common bank exam 2011 from IBPS website (www.ibps.in) after Sep 4 & it wont be sent through post.

The online registrations closes on August 1, 2011 & for more details on eligibility & selection - read our complete post on common bank exam
 

Monday, July 11, 2011

இது உங்களுக்காக அல்ல உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுக்காக உங்கள் உறவினர்களுக்காக

Wednesday, July 6, 2011

IBPS FIRST COMMON EXAM FOR PO's & MANAGEMENT TRAINEES


The announcement of common test for recruitment into public sector banks has finally arrived.The national level exams are to be conducted by Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) for which scores would be awarded.

Posts: The common test is for recruitment of Probationary Officer or Management Trainee vacancies that arise in 19 public banks -  Allahabad Bank,Andhra Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India,Corporation Bank, Dena bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Oriental Bank of Commerce, Punjab National Bank, Punjab & Sind Bank, Syndicate Bank, Union Bank of India, United Bank of India, UCO Bank & Vijaya Bank.

Dates: Online application registration: July 9 - August 1 ,2011

Common written test: September 18, 2011

Eligibility conditions to apply for common written test, as on 1.07.2011

 Age to be minimum: 20 yrs & maximum: 30 yrs
 

 Qualification: Must have a degree in any discipline from a recognized university

Test pattern for common bank exam is same as previous banking recruitments with Objective & Descriptive papers for a total of 250 marks.For every wrong answer in objective test, 0.25 would be reduced as negative mark.

Scorecards: IBPS will send scorecards (valid for 1 year) by post to those who have  taken the test.Banks looking to recruit PO/ MT will notify eligibility (age, education, test score etc) & candidates who satisfy it have to apply for that bank by giving their  IBPS test score & other details.

Application: Fee of Rs.50 (SC/ST) or Rs.450 (others) for common test have to be paid online (credit/ debit cards) or through NEFT payment at any branch of banks mentioned above before July 30. After obtaining payment receipt, applicants can submit their application online at www.ibps.in for which you would receive a registration number & password in email/SMS. It is necessary to upload your signature & photo along with the online application

Common written test is compulsory to apply for bank jobs in India hereafter.Hence read the notification of this exam from http://www.ibps.in/html/common.htm

Wednesday, July 6, 2011

வெற்றிக்கு வாருங்கள்

ALL CAMBUS INTERVIEW க்கு COACHING உண்டு.

BANK EXAM தேர்விற்கு NUMERICAL க்கு SHORT CUTஉண்டு.MATERIAL உண்டு.

BANK EXAM தேர்விற்கு REASONING க்கு TRICK உண்டு..MATERIAL உண்டு.

TNPSC தேர்விற்கு தமிழுக்கு SHORT CUTஉண்டு ..MATERIAL உண்டு.

PLZ CALL:9443439045

"SEE OUR WEB SIDE
                            www.sairamacademy.webs.com
                                                                 CHANGE YOUR LIFE STYLE"

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER